garáž a přilehlý pozemek v k.ú. Chvaleč

info@curatores.cz

garáž a přilehlý pozemek v k.ú. Chvaleč

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSHK 15 INS 12936/2018, nabízí k prodeji garáž a přilehlý pozemek v k.ú.  Chvaleč.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 12.12.2019.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět výsledku výběrového řízení
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů)

Nemovité věci

12.11.2019
11.11.2020


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Související inzeráty