Lesní pozemek

Značka: Havel 1

Cena: 15 039,60 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

29.06.2022
31.07.2022

Insolvenční správkyně JUDr. Ing. Aneta Babincová, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:
pozemek p. č. 1403 o výměře 2926 m2 , druh pozemku lesní pozemek, zapsaný na LV 161, pro katastrální území Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí, v Katastrálním úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, zapsaný v Soupisu majetkové podstaty dlužníka – manželů ze dne 16. 12. 2020, zveřejněný na č. l. B-16, v oddílu I. Nemovitý majetek, pod poř. č. 2

Insolvenční dlužníci:
Petr Havel, bytem Skalice nad Svitavou 189, 679 01 Skalice nad Svitavou
Ladislava Havlová, bytem Skalice nad Svitavou 189, 679 01 Skalice nad Svitavou

Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení dlužníka, řízení vedené u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. KSBR 27 INS 10844 / 2020

Výběr nejvhodnějšího zájemce o koupi nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka.
Prodej je realizován formou přímého prodeje zájemci s nejvyšší nabízenou kupní cenou.
Veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem a převodem vlastnictví nese kupující.
Znalecký posudek byl vyhotoven. Nejnižší nabídka je stanovena ve výši 15 039,60 Kč dle znaleckého posudku.

Podmínky prodeje:
Nabídka zájemce musí obsahovat:
přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště),
emailový a telefonický kontakt zájemce
prohlášení, že se nejedná o osobu uvedenou v § 295 insolvenčního zákona. Případně doložení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona
označení insolvenčního řízení (sp. zn. KSBR 27 INS 10844 / 2020)
označení předmětu zájmu LV 161,
pro katastrální území Záblatí u Osové Bítýšky, obec Záblatí,

Nabídky je možno učinit do: 31. 7. 2022. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
Nabídka musí být učiněna
·písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu: JUDr. Ing. Aneta Babincová, insolvenční správkyně, Bronzová 1291/21, 71000 Ostrava – Slezská Ostrava
·nebo prostřednictvím datové schránky, DS: ta2xke4
·nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu insolvencnispravkyne@email.cz

Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce má právo odmítnout nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo výběr nabídek kdykoli zrušit.
Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
Po uplynutí výše uváděné lhůty budou vyhodnoceny veškeré došlé cenové nabídky a vybrán zájemce s nejvyšší dosaženou nabídkou.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!