OSOBNÍ AUTOMOBIL PEUGEOT BOXER 250L

Značka: KSHK 15 INS 1551/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

19.06.2023
21.07.2023

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 15 INS 1551/2023-A-5 ze dne 2.2.2023 byl prohlášen úpadek na majetek dlužníka Jiřího Dvořáčka, nar. 8.8.1981, bytem Pardubická 757/12A, 500 04 Hradec Králové a jako způsob řešení úpadku bylo stanoveno oddlužení.

Dále usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 15 INS 1551/2023-B-7 ze dne 1.6.2023 bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Níže uvedený majetek dlužníka je předmětem zajištění přihlášené pohledávky a na základě pokynu zajištěného věřitele ze dne 6.6.2023 tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • Osobní automobil zn. Peugeot Boxer BX BBMFC 250L, VIN: VF3YBBMFC11377006, RZ: 4SH0433
  • stav automobilu: porucha motoru – proražený píst

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku do 21. 7. 2023 (v tento den musí být nabídka nejpozději doručena), na email ziduliakova@spory.org s předmětem emailové zprávy: KSHK 15 INS 1551/2023 – Nabídka k odkoupení majetku dlužníka.

Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:

 • přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, vše doložené výpisem z obchodního nebo
 • jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná) v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);
 • výši nabízené kupní ceny;
 • výslovný souhlas s podmínkami výběrového řízení;
 • kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;

Podmínky prodeje:

 • Movitá věc bude prodána nejvyšší předložené nabídce.
 • Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy.
 • Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ).
 • Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje.
 • Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 • Insolvenční správkyně má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
 • Nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správkyně o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, pak insolvenční správkyně informuje v pořadí dalšího zájemce.
 • Je vyhrazeno právo insolvenční správkyně všechny došlé nabídky odmítnout.

 


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.07.2024 23.08.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!