Pistole samonabíjecí, puška samonabíjecí, nákladní automobil Fiat Ducato

Značka: KSPA 71 INS 18001 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

07.02.2024
15.03.2024

JUDr. Hana Karásková, insolvenční správce, IČ 01338161, sídlem Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nabízí k prodeji mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku Romanu Kochovi, nar. 25. 05. 1977, IČ 65684966, trvale bytem a sídlem Okružní II 247, 569 43 Jevíčko, pod sp. zn. KSPA 71 INS 18001/2022 u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích:

 • Pistole samonabíjecí, výrobce ČZ UHERSKÝ BROD, vzor CZ 75 SP-01 SHADOV, ráže 9 mm Luger, v.č. B425602
 • Puška samonabíjecí, výrobce ADC, vzor M5, ráže 223 Rem., v.č. CB163
 • Nákladní automobil Fiat Ducato, RZ: 3AV3427, VIN: ZFA2500000251895, barva bílá, počet ujetých kilometrů 782 599 km

kdy na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 06. 09. 2023, č. j.: KSPA 71 INS 18001/2022-B-12, právní moc: 06. 09. 2023, byl vysloven souhlas se zpeněžení shora uvedených věcí mimo dražbu.

Podmínky prodeje:

 • Prodej nejvyšší nabídce, kdy prodej se uskuteční s navrhovatelem, který podal vítěznou nabídku, kdy jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy je navrhovaná výše kupní ceny předmětu prodeje.
 • Každá shora uvedená položka je nabízena samostatně.
 • Možnost prohlídky zbraní u společnosti ESAKO SÝKORA ARMS s.r.o., Dražkovice 57, 533 33 Pardubice (kontakt: sykora@esako.cz), kdy náklady na předvedení (bez střelby) ve výši 100,- Kč za jednu zbraň budou účtovány zájemci. NUTNO PŘED PROHLÍDKOU KONTAKTOVAT PŘÍMO SCHOVATELE.
 • Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, kterého insolvenční soud odsouhlasí včetně nabízené ceny (k tomu srov. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 06. 09. 2023, č. j.: KSPA 71 INS 18001/2022-B-12, právní moc: 06. 09. 2023), insolvenční soud si zároveň vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, a to bez udání důvodů.
 • Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy, a to tak, že zálohu ve výši 100 % nabídnuté kupní ceny je vítězný navrhoval povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení informace o vítězství ve výběrovém řízení a o schválení prodeje (resp. výše nabízené kupní ceny) zajištěným věřitelem na účet majetkové podstaty dlužníka č. 240305786/0600.
 • Výdaje spojené s převzetím předmětu zajištění, nabytí vlastnického práva včetně všech souvisejících poplatků a nákladů bude hradit kupující.
 • Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s jejich účastí ve výběrovém řízení na výběr zájemce, s uzavřením či plněním kupní smlouvy ani vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných. Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit, ani doplňovat.
 • Navrhovatelé, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, nebudou o této skutečnosti ze strany insolvenčního správce jakkoliv vyrozumíváni.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakýchkoli nároků pro zájemce, jakož i bez odůvodnění nabídku k prodeji zrušit.
 • Řízení na výběr zájemce a toto oznámení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Nabídka musí obsahovat:

 • Spisovou značku insolvenčního řízení.
 • Identifikační údaje zájemce – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, včetně jeho emailového a telefonního kontaktu
 • Údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně vyjádřený číslem i slovně, přičemž minimální kupní cena je stanovena shora.
 • V případě nabídky na odkup shora uvedených zbraní pak musí přílohu nabídku tvořit kopie platného zbrojního průkazu, kterým zájemce disponuje.
 • Datum podpisu a podpis zájemce, příp. oprávněné osoby zájemce zastupovat. V případě, že je zájemce zastoupen na základě plné moci, musí být součástí nabídky zároveň originál takovéto plné moci opatřený úředně ověřeným podpisem zájemce.
 • Čestné prohlášení o tom, že zájemce bezvýhradně akceptuje tyto podmínky prodeje a že zájemce není osobou uvedenou v ust. § 295 InsZ.

Své nabídky na koupi s konkrétní částkou, prosím, předkládejte insolvenčnímu správci do dne 15. 03. 2024, a to písemně poštou na adresu Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Pouze návrh obsahující údaje, jak uvedeno výše a podaný ve lhůtě a způsobem, jak uvedeno výše, bude zahrnut do výběrového řízení.

Veškerá dokumentace je dostupná v insolvenčním rejstříku, případně u inzerátu zveřejněném na internetovém portále Burza správců.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů neváhejte naši kancelář kontaktovat na následujících spojeních: insolvence@smartlegal.cz či DS: i5v6dqy.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Hana Karásková insolvence@smartlegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.07.2024 23.08.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!