podíl 1/3 dům Trnávka

Značka: KSPA 65 INS 23502 / 2020 Hnilička Jan

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

27.10.2023
31.12.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

 

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Hnilička Jan, insolvenční řízení vedené pod č.j. KSPA 65 INS 23502 / 2020 u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, nabízí k prodeji:

 

Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3:

na nemovitostech zapsaných na LV č. 93 pro katastrální území Trnávka, obec Trnávka, konkrétně jde o st. par. č. 94 o výměře 256m2, zastavěná plocha a nádvoří jeho součástí je stavba Trnávka, č.p. 84, rod. dům, parcela č. 277/3 o výměře 120m2 – zahrada, parcela č. 279/5 o výměře 418m2 – zahrada.

Znalecký posudek je zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 25.08.2023 oddíle B – 10.

Prohlídka nemovitostí je možná po předchozí dohodě.

Podmínky prodeje: Prodej nejvyšší nabídce.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 31.12.2023 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování (vlastní zdroje, hypotéka atd.), jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné! Pokud tedy nedojde k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, bude osloven zájemce další v pořadí, když insolvenční správce bude následně vymáhat rozdíl v kupní ceně vzniklý mezi odvolanou nabídkou a další v pořadí, resp. „škodu tím vzniklou“, s ohledem na toto upozornění.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!