Podíl 1/3 na pozemcích (vč. RD), k. ú. Vysoké Mýto

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

16.08.2022
16.09.2022

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Karolínou Dvořákovou, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužnice Jany Kováčikové, nar. 22. 1. 1953, bytem Choceň, Jungmannova 301, PSČ 565 01 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitých věcech uvedených v soupisu majetkové podstaty dlužnice pod položkou č. 1 oddíl I. Nemovitý majetek, tj. podílu id. 1/3 na:

– pozemek parcela č. 3420 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: Choceňské Předměstí, č. p. 165, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 3420
– pozemek parcela č. 3424/2 o výměře 2432 m2 (ostatní plocha – neplodná půda)

Vše zapsané na LV č. 466 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí, pro katastrální území a obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí.

(dále jen „předmět prodeje“).

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 16. 9. 2022 v 15,00 hodin. Více informací na stránkách www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!