podíl o velikosti 1/9 LV č. 468 – pozemek parcelní číslo 665/11 o výměře 1.257m2 orná půda, pozemek parcelní číslo 905/35 o výměře 8.495m2,

Cena:

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

05.12.2022
30.01.2023

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 89 INS 11138 / 2021 dlužníka Zdeněk Vitman následující majetek:

pozemek parcelní číslo 665/11 o výměře 1.257m2 orná půda,
pozemek parcelní číslo 905/35 o výměře 8.495m2,
to vše zapsáno na LV č. 468 pro k.ú. Vesec, u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek,

Dlužník vlastní podíl o velikosti 1/9.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
e) Náklady zájemce spojené s prodejem či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
f) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
g) Insolvenční správce neodpovídá za vady předmětu prodeje
h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 30.01.2023. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
i) Zájemce se zavazuje do 2 pracovních dnů ode dne akceptace nabídky zajistit uhrazení kupní ceny, uzavření smlouvy.
Bližší informace jsou ve znaleckém posudku, který je přiložen přílohou.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!