Pohledávka Luboš Kalous

Značka: 1904

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

16.06.2022
30.06.2022

Likvidační správce ustanovený v řízení o likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli Michalu Bulíčkovi nabízí k úplatnému postoupení níže popsanou pohledávku, jež je sepsána v soupisu likvidační podstaty, a to:

Pohledávka zůstavitele vůči Luboši Kalousovi, nar. 27.07.1964, bytem Žamberk, SNP 1350, PSČ 564 01 na zaplacení částky ve výši 600.000,- Kč spolu s příslušenstvím a související smluvní pokutou, tj. zejména

 • úrokem z prodlení v sazbě 10,5 % ročně z částky 600.000,- Kč za období od 16.01.2008 do 06.2008, tj. ve výši 28.652,- Kč,
 • úrokem z prodlení v sazbě 10,75 % ročně z částky 600.000,- Kč za období od 01.07.2008 do 31.12.2008, tj. ve výši 32.388,- Kč,
 • úrokem z prodlení v sazbě 9,25 % ročně z částky 600.000,- Kč za období od 01.01.2009 do 30.06.2009, tj. ve výši 27.320,- Kč,
 • úrokem z prodlení z částky 600.000,- Kč za období od 01.07.2009 do zaplacení ve výši, která v každém jednotlivém kalendářním pololetí odpovídá v procentech součtu čísla 7 a výše limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace České národní banky vyhlášené ve Věstníku ČNB a platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí,
 • smluvní pokutou ve výši 0,5 % denně z částky 600.000,- Kč za období od 16.01.2008 do zaplacením,

z titulu písemné smlouvy o půjčce ze dne 5. září 2007, která byla zůstavitelem poskytnuta p. Luboši Kalousovi v původní výši 750.000,- Kč v hotovosti.

 

Pohledávka bude postoupena zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupník nebude odpovídat za dobytnost popsané pohledávky. Postoupena bude část pohledávky neuspokojená do dne zaplacení ceny po výzvě likvidačního správce. Pohledávka je exekučně vymáhána.

 

Cena za postoupení pohledávky bude zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s příslušnou pohledávkou. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese kancelar@advins.cz.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, nejpozději do 30.06.2022 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte likvidačního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (kancelar@advins.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!