Pohledávka Lucie Janáčová

Značka: 5168

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

11.01.2023
15.02.2023

Insolvenční správce nabízí k k úplatnému postoupení níže popsanou pohledávku, a to:

 • Pohledávka na zaplacení částky ve výši 500.000,- Kč, zapůjčené v hotovosti, s příslušenstvím a související smluvní pokutou vůči pí Lucii Janáčové, nar. 08.12.1988, bytem Břeclav, Slovácká 2827/10, PSČ 690 02, vyplývající ze smlouvy o zápůjčce ze dne 08.09.2015 a uznání dluhu a dohody o jeho splacení ze dne 15.04.2016.

 

Jedná se o pohledávku, která je exekučně vymáhána u soudního exekutora JUDr. Ing. Martina Štiky, Exekutorský úřad v Hradci Králové, pod sp. zn. 202 EX 3415/22. Exekučním titulem je rozsudek Okresního soudu v Břeclavi ze dne 29.03.2022, č.j. 10 C 39/2020-75, kterým byla p. Janáčové uložena povinnost zaplatit insolvenčnímu správci dlužníka Miroslava Slezáka, JUDr. Michalu Novákovi, částku 1.509.810,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 590.000,- Kč od 09.04.2016 do zaplacení. Tento rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 17.06.2022. Do dnešního dne nebylo na pohledávku v rámci exekučního řízení ničeho vymoženo.

 

Pohledávka bude postoupena zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupník nebude odpovídat za dobytnost popsané pohledávky.

 

Cena za postoupení pohledávky bude zaplacena nejpozději při podpisu smlouvy, nebo její úhrada bude již při jejím podpisu zajištěna jiným vhodným způsobem.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s příslušnou pohledávkou. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese: kancelar@advins.cz.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, nejpozději do 15.02.2023 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust.  § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem (kancelar@advins.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!