pohledávka přiznaná rozhodčím nálezem z MP dlužníka Limistav s. r. o. , zřejmě nedobytná

Značka: KSPH 60 INS 18506/2014

Cena: 25000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

09.11.2022
30.11.2022

JUDr. Danuše Polláková Staňková, insolvenční správkyně dlužníka LIMISTAV s. r. o., IČ 26691540, insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 18506 / 2014, nabízí k prodeji níže uvedené  pohledávky z majetkové podstaty dlužníka:

 

 

Položka soupisu majetkové podstaty č. 48:

Pohledávka vůči společnosti INDUSTRY PARK LOUKOV a. s. , IČ 24750620, v původní výši: – jistina 10.059.291,- Kč  , úrok ve výši 7,75% p. a. z částky 10.059.291,- Kč od 1. 10. 2012 do zaplacení, úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení z částky 10.059.291,- Kč od 16. 10. 2012 do zaplacení, smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý započatý týden prodlení od 16. 10. 2012 do zaplacení. Pohledávka je vykonatelná na základě  Rozhodčího nálezu rozhodce Bc. Tomáše Kilijána čj. RN – Kili – 02- 2012, ze dne 9. 11. 2012, právní moc dne 12. 11. 2012. .Pro pohledávku je vedena exekuce soudním exekutorem  JUDr. Milanem Usnulem, exekutorský úřad  Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 03685/12.

V exekuci byla v letech 2013 až 2015 vymožena částka 3.150.773,33, která byla vyplacena oprávněnému a o tuto částku je tedy nabízená pohledávka snížena. Od roku 2015 se nepořilo nic vymoci, povinný je bez majetku, nevykonává žádnou činnost, vše nasvědčuje tomu, že pohledávka bude nedobytná.

Upozornění pro zájemce: pohledávka byla postoupena společností Limistav s. r.o. (tj. insolvenčním dlužníkem) na nabyvatele ZAPA beton a. s., IČ 25137026 Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 25. 7. 2014. Do majetkové podstaty dlužníka Limistav s. r. o. byla sepsána na základě rozsudku Krajského soudu v Praze, čj. 60 ICm 2615/2015-37 ze dne 22. 1. 2016, právní moci 8. 12. 2016, který rozhodl o neúčinnosti právního úkonu Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 25. 7. 2014 (rozsudek je založen v insolvenčním rejstříku za ř. C4-4.)

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena činí 25.000,- Kč

Úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy.

 Prodej je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu. Insolvenční soud udělil souhlas k prodeji mimo dražbu usnesením KSPH 60 INS 18506/2014-B-105 ze dne 7. 11. 2022.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje odmítnout všechny předložené nabídky i bez uvedení důvodu.

 

Případné dotazy zájemcům ráda zodpoví insolvenční správkyně JUDr. Danuše Polláková Staňková na tel. 606614681.

 

 Cenovou nabídku zašlete prosím  k rukám insolvenční správkyně JUDr. Danuše Pollákové Staňkové, a to:

písemně na adresu: Jindřišská 1441, Pardubice, 530 02

anebo mailem na adresu: stankova.ak@email.cz

do 30. 11. 2022.

V nabíce uveďte

 přesnou identifikaci zájemce (jméno, datum nar. a bydliště v případě fyzické osoby- nepodnikatele, jméno/název, IČO, sídlo v případě právnické osoby či fyzické osoby – podnikatele), nabízenou cenu a kontaktní údaje zájemce.

 

 

Informace o zadavateli

Danuše Polláková Staňková stankova.ak@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!