POZEMEK U OBCE POVRLY, K. Ú. BUKOV

info@curatores.cz

POZEMEK U OBCE POVRLY, K. Ú. BUKOV

Insolvenční správce Mgr. Martin Goldstein nabízí k prodeji pozemek v k.ú. Český Bukov, insolvenční správce dlužníka Pavel Buša – KSUL 74 INS 29492/2015.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Nám. Štefánikovo 780/5, 460 01 Liberec I“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „ebk78tw“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „office@goldstein.cz “ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení).
Lhůta pro podání nabídek končí 12.9.2019.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště).
Zájemce, který předloží nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

CENA DLE ZNALECKÉHO POSUDKU: 11.800 Kč tj. 20 Kč/1 m²

Nehmotný majetekNemovité věciPodniky

12.07.2019
12.09.2019


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Související inzeráty