Prodej- Garáž Horská, Vrchlabí – k. ú. Hořejší Vrchlabí, okr. Trutnov (spoluvlastnický podíl id. 1/6)

Značka: 2021-010

Cena: 22000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Horská 430, Hořejší Vrchlabí, Vrchlabí, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

14.01.2022
31.01.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji mimo dražbu dále uvedený majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Dlužník: Viktor Valeš

Insolvenční řízení: KSHK 45 INS 4382/2021

Specifikace nabízeného majetku:

 • pozemek parc. č. St. 662, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, způsob využití garáž (spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6)

v katastru nemovitostí vše zapsáno na LV č. 2430 pro katastrální území Hořejší Vrchlabí, obec Vrchlabí, okres Trutnov u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

Popis nemovitosti: Nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na pozemku parc. č. St. 662 v k. ú. Hořejší Vrchlabí, okr. Trutnov, o výměře 22 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž. Objekt se nachází při ulici Horská, Vrchlabí. Garáž byla dokončena před 34 lety, vrata výklopná plechová, rozvod elektro 380 V, zdivo cihelné. Garáž je užívána dlužníkem a dalším spoluvlastníkem.

Ocenění majetku: 22 000 Kč (znalecký posudek č. 407/05/2021 ze dne 02.04.2021 zpracovaný Ing. Jaroslavem Gregorem)

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– souhlas věřitelského orgánu a insolvenčního soudu nebo zajištěných věřitelů s prodejem mimo dražbu

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s prodejem a s převzetím majetku hradí kupující

– kupující nesmí být osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, ledaže mu byla insolvenčním soudem udělena výjimka ze zákazu

Zpeněžením majetku zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, stejně jako ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, nestanoví-li insolvenční zákon jinak. Stejně tak zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele váznoucí na majetku. O tomto bude kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení vkladu do katastru nemovitostí vydáno písemné potvrzení o zániku věcných práv. Na kupujícího nepřecházejí závazky váznoucí na majetku.

Nabídky zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře, prostřednictvím datové schránky ID a598h7m nebo e-mailem na paulus.ladislav@akhpl.cz, a to nejpozději do 31.01.2022. Součástí nabídky musí být identifikace zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení předmětu nabídky (Garáž Vrchlabí), nabízená kupní cena a kontaktní údaje na zájemce (e-mail, telefon). Nabídky jsou okamžikem jejich podání pro zájemce závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek insolvenční správce vyhodnotí došlé nabídky a výsledek oznámí zájemci, který předložil nejvyšší nabídku, e-mailem. V případě rovnosti nabídek bude upřednostněna dříve doručená nabídka. Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku.

Vybraný zájemce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy. Marné uplynutí lhůty pro uzavření kupní smlouvy se považuje za zpětvzetí podané nabídky. V takovém případě je insolvenční správce oprávněn vyzvat k uzavření kupní smlouvy zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvyšší.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Ladislav Paulus paulus.ladislav@akhpl.cz Veveří 456/9, Brno-střed-Veveří, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.01.2022 10.03.2022 Královehradecký kraj 9900000 Kč Nejvyšší nabídka
  28.01.2022 03.03.2022 Celá ČR 3620000 Kč Nejvyšší nabídka
  27.01.2022 18.03.2022 Liberecký kraj 700000 Kč Nejvyšší nabídka
  27.01.2022 11.02.2022 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!