Prodej id. 7/10 pozemku, jehož součástí je RD, v obci Bulhary (okres Břeclav) a dále id. 1/12 pozemku v obci Bulhary (okres Břeclav)

mgr.radekfrkal@frkal.cz

Prodej id. 7/10 pozemku, jehož součástí je RD, v obci Bulhary (okres Břeclav) a dále id. 1/12 pozemku v obci Bulhary (okres Břeclav)

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Markéta Malinová, nar. 26. 6. 1975, bytem Bulhary 144, 691 89 Bulhary, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS 20693/2018, nabízí v souladu se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu k přímému prodeji níže identifikovaný spoluvlastnický podíl na pozemku, jehož součástí je RD, v obci Bulhary (okres Břeclav) a dále níže specifikovaný spoluvlastnický podíl na pozemku v obci Bulhary (okres Břeclav), jež jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty pod položkami poř. č. I.1 a I.2, a to:

  • id. 7/10 pozemku p. č. 424 o výměře 512 m² – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Bulhary, č. p. 144, bydlení, vše zapsáno na LV č. 592 pro k. ú. Bulhary, obec Bulhary, okres Břeclav, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,
  • id. 1/12 pozemku p. č. 431/4 o výměře 61 m² – ostatní plocha, zapsáno na LV č. 97 pro k. ú. Bulhary, obec Bulhary, okres Břeclav, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav.

Bližší specifikace, resp. popis faktického a právního stavu je rozveden v přiloženém znaleckém posudku a dále přiložených LV.

Přímý prodej se uskuteční za následujícíh podmínek:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
  • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 15. 1. 2020 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: mgr.radekfrkal@frkal.cz,
  • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  • prodej nemovistosti/í ve stavu jak stojí a leží,
  • kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek/ky spojený/é s podáním přísl. návrhu/ů do KN,
  • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně k pokynu věřitelského výboru vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (545 175 455) či e-mailem (mgr.radekfrkal@frkal.cz).

Nemovité věci

02.12.2019
15.01.2020


Informace o zadavateli

Radek Frkal mgr.radekfrkal@frkal.cz Příkop 6, 602 00 Brno

Související inzeráty