Prodej movitého majetku: vybavení kavárny, pivnice, gastro kuchyně

Značka: KSBR 40 INS 5172/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

10.09.2023
21.09.2023

Insolvenční správce ALFA insolvenční v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 40 INS 5172/2023 k odkupu níže uvedený majetek: soubory movitého majetku – viz přílohy č. 1 až 3, které jsou přílohou této inzerce. Soubory vybavení jsou umístěny na adrese: Masarykovo Nám. 100/66, Jihlava.

Podmínky nabídkového řízení:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce, přičemž majetek je nabízen jako jeden celek;
 • náklady spojené s převzetím a odvozem předmětu zpeněžení  hradí kupující;
 • zájemce zřetelně označí, zda se jedná o nabídku kupní ceny vč. DPH nebo bez DPH;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku;
 • kupující zajistí odvoz předmětu zpeněžení bez zbytečného odkladu, maximálně do 30.09.2023.

Pro účast v nabídkovém řízení zasílejte Vaše cenové nabídky na e-mailovou adresu sorokova@email.cz, a to nejpozději do 21.09.2023 včetně.
Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSBR 40 INS 5172/2023 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí obsahovat text: „Nabídka kupní ceny za prodej movitého majetku: vybavení kavárny, pivnice a gastro kuchyně v ins .řízení sp.zn. KSBR 40 INS 5172/2023“ a dále kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení nabídkového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě. Cen. nabídky zasílejte pouze na emailovou adresu: sorokova@email.cz. Nabídky zaslané na jiné emaily nebudou akceptovány.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!