Prodej nemovité věci v k. ú. Zelená

office@liquidators.cz

Prodej nemovité věci v k. ú. Zelená

Nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. St. 158 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 16 m2, na němž stojí stavba bez čp/če (stavba pro rodinnou rekreaci, která není součástí pozemku), a na pozemku parc. č. 294/21 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2, způsob ochrany – zemědělský původní fond, v obci Málkov, okres Chomutov, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 359 v katastrálním území Zelená vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

Minimální cena je stanovená znaleckým posudkem na částku 73.000,- Kč. Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.

Nemovité věci

18.11.2019
17.11.2020


Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Související inzeráty