PRODEJ POČÍTAČOVÉHO HARDWARE A SERVERŮ

Značka: KSOS 36 INS 22864 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Karola Śliwky 621/5, Fryštát, 733 01 Karviná

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

12.01.2024
13.02.2024

V Karviné dne 12.01.2024

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA PRODEJ POČÍTAČOVÉHO HARDWARE A SERVERŮ

I.
[1] Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 03.01.2022 v řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 36 INS 22864 / 2021 rozhodl o úpadku dlužníka: PPE.CZ s.r.o., v likvidaci, IČO: 25863568, se sídlem Nádražní 3113/128, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 (dále jen jako „dlužník“), přičemž prohlásil na majetek dlužníka konkurs, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., IČO: 09161872, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako „insolvenční správce“).

II.
[2] Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej movitých věcí dlužníka v podobě počítačového hardware a serverů, a to za podmínek stanovených níže.

[3] Insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedené movité věci dlužníka
– položka soupisu č. 2, Router Board 951G 2HnD, SN:642E052632DA/615;
– položka soupisu č. 8, Paměť Kingstom KVR13LR9D4/16, SN:740617206203;
– položka soupisu č. 9, Paměť Kingstom KVR13LR9D4/16, SN:740617206203;
– položka soupisu č. 10,Server VINCENT.PPE.CZ, Product code:SR2600URLX (včetně modulového zdroje), SN:BZDT93000177;
– položka soupisu č. 15,Server JULES.PPE.CZ, Product code:SR2400SYS (včetně 2x modulový zdrojú, SN:BZDR51356824; a
– položka soupisu č. 16,Karta Ethernet, SN:bez

(dále jen jako majetek“ či jednotlivě jako položka“).

[4] Fotografie majetku je přílohou tohoto dokumentu.

[5] V souladu s usnesením, které vydal Krajský soud v Ostravě, č. j. KSOS 36 INS 22864/2021-B-7 ze dne 25. 7. 2022, insolvenční správce nabízí uvedený majetek nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji.

[6] Nabídky lze činit i jen na jednu či více z nabízených položek. V případě učinění nabídky na celek majetku je zájemce povinen uvést celkovou cenu, jakož i cenu za jednotlivou položku.

III.
PODMÍNKY

1) Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně či poštou, a to nejpozději do dne 12. 2. 2024 v 13:55 hodin na adresu: ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s., Karola Śliwky 621/5, Fryštát, 733 01 Karviná (dále jen jako „Nabídka“).

2) Nabídka musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KSOS 36 INS 22864 / 2021.

3) Ve své Nabídce uveďte:
i. identifikaci subjektu, který Nabídku činí;
ii. výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách, a to celkově za všechny položky, jakož i jednotlivě za každou položku, případě pouze uvedení ceny za jednotlivou požadovanou položku;
iii. způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.
4) Termín pro podávání Nabídek je závazný; Nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.

5) Otevření obálek s Nabídkami proběhne dne 12. 2. 2024 v 14:00 hodin v pobočce insolvenčního správce na adrese Karola Śliwky 621/5, Fryštát, 733 01 Karviná.

6) Každá z osob, která činí Nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek s Nabídkami.

7) V Nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním Nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.

8) O otevření obálek s Nabídkami bude sepsán písemný protokol.

9) S osobou, která učiní Nejvyšší nabídku, bude uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.

10) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené Nabídky.

11) Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

12) Osoba, která učiní Nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním Nabídky a s účastí na soutěži.

13) Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu buchta@rb-is.cz.

Mgr. Adam Buchta
ohlášený společník
ROTT & BUCHTA, insolvenční správci v.o.s.
insolvenční správce
PPE.CZ s.r.o., v likvidaci


Přílohy:

Informace o zadavateli

ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. ROTT & BUCHTA insolvenční správci v.o.s. konkurs@rb-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!