Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Jamné u Jihlavy

ak@akzahumensky.cz

Prodej podílu na pozemcích v k.ú. Jamné u Jihlavy

Insolvenční správce ustanoven v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 11176/2019 nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/3 na pozemcích v k.ú. Jamné u Jihlavy. Jedná se o tyto pozemky:

  • Pozemek parc. č. 2032, orná půda
  • Pozemek parc. č. 2049, ostatní plocha
  • Pozemek parc. č. 2061/1, vodní plocha
  • Pozemek parc. č. 2063/1, trvalý travní porost

vše zapsáno na LV č. 434 pro katastrální území Jamné u Jihlavy, obec Jamné.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
  • insolvenční správce uvádí, že k přímému prodeji/uzavření kupní smlouvy může dojít nejdříve poté, co insolvenční soud vydá souhlasné stanovisko s prodejem mimo dražbu;
  • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy (s ohledem na zákonná předkupní práva bude uzavírána kupní smlouva s rozvazovací podmínkou);
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
  • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
  • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: ak@akzahumensky.cz, a to nejpozději do 30.06.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Jamné u Jihlavy (KSBR 30 INS 11176/2019)”.

Nemovité věci

06.04.2020
30.06.2020


Informace o zadavateli

Tomáš Zahumenský ak@akzahumensky.cz

Související inzeráty