Prodej podílu o velikosti 1/12 na nemovitosti – Starý Smolivec

einsolvence@zizlavsky.cz

Prodej podílu o velikosti 1/12 na nemovitosti – Starý Smolivec

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSUL 85 INS 14339 / 2019 dlužníků Barbory a Lukáše Tůšových následující majetek:

  • spoluvlastnický podíl 1/12 (jedna dvanáctina) na pozemku parc. č. St. 142 (zastavěná plocha a ndávodří) jehož součástí je stavba č. p. 101 Starý Smolivec, způ. využíží bydlení na pozemku parc. č. St. 149 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí ej stavba bez č. p./č. č., způsob využití: jiná stavba a na pozemku par. č. 129/15 (travní porost), včetně příslušenství, vše v kat. území Starý Smolivec, obec Mladý Smolivec, část obce Starý Smolivec, okres Plzeň-jih, zapsáno na LV 370.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.

Nemovité věci

07.01.2020
06.01.2021


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Související inzeráty