Prodej podílu o velikosti 14,5% na společnosti EVENTSCALENDAR s.r.o., IČ 242 73 643

hynek@akhrudka.cz

Prodej podílu o velikosti 14,5% na společnosti EVENTSCALENDAR s.r.o., IČ 242 73 643

Likvidátor společnosti

PSP CONSULTING s.r.o. v likvidaci

IČ 017 34 822

se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00  Praha 2

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující majetek – podíl 14,5% ve společnosti EVENTSCALENDAR s.r.o., IČ 242 73 643, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00  Praha 2.

Likvidátor nemá k prodávanému majetku žádné jiné informace, než které vyplývající z veřejných registrů, zejm. sbírky listin, ve které je naposledy založena účetní závěrka za rok 2013. Likvidátor ke své výzvě společnosti EVENTSCALENDAR s.r.o. neobdržel účetní závěrky této společnosti za pozdější období ani jiné doklady.

Majetek, resp. podíl, bude prodán nejvyšší nabídce.

Nabídka musí být podána nejpozději do 31.3.2020, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a veškeré náklady spojené s převodem majetku nese kupující.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Roberta Hynka, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.

Značka:

17-04876/21

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Ostatní majetek

27.02.2020
26.02.2021


Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Související inzeráty