Prodej – Pozemek parc. č. 136, k. ú. Vestec nad Mrlinou, okr. Nymburk (spoluvlastnický podíl id. 1/6)

Značka: 2022-013

Cena: 45000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Vestec nad Mrlinou, okr. Nymburk

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

06.04.2023
31.05.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji mimo dražbu dále uvedený majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty.

Dlužník: Petr a Leona Paďourovi

Insolvenční řízení: KSPH 60 INS 1026/2022

Specifikace nabízeného majetku (předmětem prodeje je pouze spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6):

 • pozemek parc. č. 136, druh pozemku orná půda, o výměře 189 m2,

v katastru nemovitostí vše zapsáno na LV č. 69 pro katastrální území Vestec nad Mrlinou, obec Vestec, okres Nymburk u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk.

Popis nemovitosti: Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Na základě sdělení stavebního úřadu je pozemek dle platného územního plánu regulován jako plocha pro bydlení venkovské, kde je hlavním využitím bydlení v rodinných domech klasického venkovského typu. Dle sdělení stavebního úřadu musí mít pozemky pro bydlení v této ploše minimální výměru 800 m2 a řádné napojení na komunikaci. Tyto podmínky pozemek nesplňuje a jeho využití je proto omezené, lze jej pravděpodobně užívat pouze jako zahradu. Pozemek je rovinatý, bez porostů a bez oplocení. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. K pozemku nejsou přivedeny inženýrské sítě.

Ocenění majetku: 45 000 Kč (znalecký posudek č. 16357-999/2022 ze dne 04.05.2022 zpracovaný XP invest, s. r. o.)

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– souhlas věřitelského orgánu a insolvenčního soudu nebo zajištěných věřitelů s prodejem mimo dražbu

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s prodejem a s převzetím majetku hradí kupující

– kupující nesmí být osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, ledaže mu byla insolvenčním soudem udělena výjimka ze zákazu

Zpeněžením majetku zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, stejně jako ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, nestanoví-li insolvenční zákon jinak. Stejně tak zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele váznoucí na majetku. O tomto bude kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení vkladu do katastru nemovitostí vydáno písemné potvrzení o zániku věcných práv. Na kupujícího nepřecházejí závazky váznoucí na majetku.

Nabídky zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře, prostřednictvím datové schránky ID a598h7m nebo e-mailem na paulus.ladislav@akhpl.cz, a to nejpozději do 31.05.2023. Součástí nabídky musí být identifikace zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení předmětu nabídky (Pozemek Vestec), nabízená kupní cena a kontaktní údaje na zájemce (e-mail, telefon). Nabídky jsou okamžikem jejich podání pro zájemce závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek insolvenční správce vyhodnotí došlé nabídky a výsledek oznámí zájemci, který předložil nejvyšší nabídku, e-mailem. V případě rovnosti nabídek bude upřednostněna dříve doručená nabídka. Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku.

Vybraný zájemce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy. V případě marného uplynutí lhůty pro uzavření kupní smlouvy je insolvenční správce oprávněn vyzvat k uzavření kupní smlouvy zájemce, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá nejvyšší. Nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné – nedojde-li k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, je insolvenční správce oprávněn po zájemci, který nesplnil povinnost uzavřít kupní smlouvu, vymáhat rozdíl v kupní ceně.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Ladislav Paulus paulus.ladislav@akhpl.cz Veveří 456/9, Brno-střed-Veveří, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  294052 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  25500 Kč Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 31.08.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  6900000 Kč Dohodou
  07.06.2023 29.06.2023 Celá ČR 1532000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!