Prodej pozemků Jáchymov

vitkova@akvitkova.cz

Prodej pozemků Jáchymov

Likvidátorka nabízí k prodeji v likvidaci nařízené KS v Plzni, sp.zn. 38 Cm 233/2019 přímým prodejem mimo dražbu nemovité věci:
– stavební parcela parc. č. St. 1253 o výměře 123 m2 – zastavěná plocha a nádvoří (součástí pozemku již není stavba čp. 896, kterážto byla z důvodu havarijního stavu odstraněna),
– pozemek parc. č. 2191/16 o výměře 101 m2 – zahrada,

– pozemek parc. č. 2197/4 o výměře 112 m2 – zahrada,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 430 pro kat. území Jáchymov, obec Jáchymov, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary.

Prodej se uskutečňuje:
– mimo dražbu
– s platbou předem
– nejvýhodnější nabídce
– likvidátor si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout

Likvidátor upozorňuje, že na nemovitostech vázne zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu (FÚ pro Karlovarský kraj) pro pohledávku ve výši 5.195,- Kč s přísl.

Pro bližší informace a podávání nabídek:
email: vitkova@akvitkova.cz
adresa: Mgr. Lenka Vítková, likvidátor,
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
tel.: +420 608 977 041 (mezi 8.30-15.00 hod.)

Lhůta pro podání nabídek končí 30.06.2020.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Nemovité věci

12.05.2020
30.06.2020


Informace o zadavateli

Lenka Vítková vitkova@akvitkova.cz

Související inzeráty