PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ POZEMKŮ V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA EURO DEVELOPMENT KRÁLOVICE S.R.O., POD SP. ZN. MSPH 99 INS 21647 / 2020

Značka: MSPH 99 INS 21647 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

14.12.2023
22.03.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 99 INS 21647 / 2020 k odkupu níže uvedený majetek:

 • Pozemek p.č. 298/5, zapsaný na LV č. 352, k. ú. Královice
 • Pozemek p.č. 324/15, zapsaný na LV č. 352, k. ú. Královice
 • Pozemek p.č. 324/16, zapsaný na LV č. 352, k. ú. Královice
 • Pozemek p.č. 324/18, zapsaný na LV č. 352, k. ú. Královice

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu I. Nemovitý majetek pod položkami č. 1 – 4) . Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka EURO DEVELOPMENT KRÁLOVICE, s.r.o.) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky výběrového řízení:
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
– celá kupní cena bude uhrazena nejpozději do 31.03.2024;
– zájemce musí bezhotovostně uhradit kauci ve výši 150.000,- Kč do 22.03.2024 a souhlasit se zněním smlouvy;
– návrh smlouvy v požadovaném počtu vyhotovení musí být doručen do sídla Insolvenčního správce, tj. na adresu Indra-Šebesta v.o.s., Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno, a to v zalepené, neporušené zásilce s označením „NEOTEVÍRAT – VŘ – EURO DEVELOPMENT KRÁLOVICE“.
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu ondrej.grunwald@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 22.03.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.
Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 99 INS 21647 / 2020 – Nabídka na odkup majetku-EURO DEVELOPMENT KRÁLOVICE“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!