Prodej průmyslového objektu v Polici nad Metují – MERKUR

Značka: SI 68/21

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nádražní 289, 549 54 Police nad Metují

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

02.05.2023
31.05.2023

Slezská insolvenční v.o.s., IČ: 08239428, se sídlem Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, 736 01 Havířov jako insolvenční správkyně  dlužnice Ing. Aleny Křížové, bytem Pod Klůčkem 260, 549 54 Police nad Metují nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.  45 INS 22556/2020  ke koupi následující soubor nemovitých věcí:

 

– pozemková parcela St 336 o výměře 2329 m2  – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Police nad Metují, čp. 289, bydlení

 

– pozemková parcela č. 718 o výměře 38 m2  – ostatní plocha, jiná plocha

 

– pozemková parcela č. 723/1 o výměře 1474 m2  – ostatní plocha, manipulační plocha

 

– pozemková parcela č. 723/3  o výměře 202 m2 – zahrada,

 

vše v katastrálním území Police nad Metují, obec Police nad Metují, okres Náchod, zapsáno na LV č. 1276 pro katastrální území Police nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod (dále jen předmět koupě).

 

Prodej proběhne na základě pokynu zajištěných věřitelů mimo dražbu za následujících podmínek:

 

– předmět koupě bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku s vyloučením odpovědnosti prodávajícího za vady předmětu koupě

 

– minimální nabízená kupní cena nesmí být nižší než cena zjištěná znaleckým posudkem znalce Jiřího Danielise č. 7442/4/2022-C podle stavu ke dni 12.01.2022 – ve výši 5.420.000,- Kč

 

– kupní cena musí být uhrazena na zvláštním účtu majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy

 

– cenová nabídka musí obsahovat přesnou identifikaci zájemce a nabízenou kupní cenu

 

– cenová nabídka musí dále obsahovat závazek zájemce v tom směru, že je nabídkou vázán minimálně jeden měsíc od uplynutí lhůty k podávání nabídek

 

– náklady spojené s přijetím návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující

 

 • prohlídka předmětu koupě se uskuteční ve dnech 24.5.2023 v 16:30 hod a 25.5.2023 v 15:30 hod. Zájemci o prohlídku nechť potvrdí svou účast na emailovou adresu insolvenční správkyně office@slezskainsolvencni.cz
 • zájemcům budou nabídnuty ke koupi i movité věci tvořící vybavení nabízeného areálu – strojírenské technologie, jejich nabytí však není podmínkou pro koupi výše uvedených nemovitostí. Movité věci jsou insolvenčním správcem zpeněžovány samostatně

Zájemci nechť doručí své cenové nabídky osobně či poštou písemně v uzavřené obálce, která nechť je viditelně označena slovy „Výběrové řízení – Police nad Metují“ na adresu sídla insolvenčního správkyně Elišky Krásnohorské 1305/18, 736 01 Havířov v termínu nejpozději do 31.5.2023.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Slezská insolvenční v.o.s. office@slezskainsolvencni.cz Elišky Krásnohorské 1305/18, Podlesí, Havířov, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.06.2023 15.07.2023 Liberecký kraj 114000 Kč Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 30.11.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 15.05.2024 Celá ČR
  Zlínský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.06.2023 27.06.2023 Celá ČR 702 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!