Prodej sklepní kóje Praha 8 – Libeň

hynek@akhrudka.cz

Prodej sklepní kóje Praha 8 – Libeň

Likvidátor společnosti

SENIKO s.r.o. v likvidaci, IČ 645 74 717

se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00  Praha 1

n a b í z í

k prodeji z likvidační podstaty společnosti následující nemovitou věc:

– jednotka č. 2192/235 – jiný nebytový prostor (sklepní kóje), nacházející se v budově čp. 2190, 2191, 2192, 2193, část obce Libeň, bytový dům, stojící na pozemcích parc. č. 1874/19, 1874/27, 1874/28, 1874/29, vše katastrální území Libeň, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 4598 pro k.ú. Libeň, se kterou je spojený:

– ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10000 ke společným částem budovy čp. 2190, 2191, 2192, 2193, část obce Libeň, bytový dům, stojící na pozemcích parc. č. 1874/19, 1874/27, 1874/28, 1874/29, vše katastrální území Libeň, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2093 pro k.ú. Libeň, a

– ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10000 k pozemkům parc. č. 1826/1, 1874/19, 1874/20, 1874/27, 1874/28, 1874/29, katastrální území Libeň, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2093 pro k.ú. Libeň

(dále jen „sklepní kóje“).

Sklepní kóje bude prodána nejvyšší nabídce.

Minimální nabídková cena 47.000,- Kč.

Nabídka musí být podána nejpozději do 31.10.2019, a to v listinné podobě doručené k rukám likvidátora osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb anebo prostřednictvím veřejné datové sítě (elektronicky e-mailem, datovou schránkou).

Kontaktní údaje: Advokátní kancelář Hrudka a partneři, Mgr. Robert Hynek, Vodičkova 30, 110 00  Praha 1, e-mail: hynek@akhrudka.cz, ID datové schránky: jcgijyh.

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (obchodní firma, IČ, sídlo, fax či e-mail) a nabízenou kupní cenu.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.

Bližší informace u likvidátora: Mgr. Robert Hynek, advokát, AK Hrudka & partneři, Vodičkova 30, Praha 1, telefon: 224 166 000, email: hynek@akhrudka.cz.

Nemovité věci

10.09.2019
09.09.2020


Informace o zadavateli

Robert Hynek hynek@akhrudka.cz

Související inzeráty