Prodej souboru movitého majetku – strojní vybavení

kancelar.steska@ambins.cz

Prodej souboru movitého majetku – strojní vybavení

Insolvenční správce AMBINS v.o.s., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČO: 03059081, tímto nabízí k prodeji movitý majetek, který byl sepsán do majetkové podstaty dlužníka STEELCUT servis s.r.o., v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 37 INS 16018 / 2019 u Krajského soudu v Ostravě.

Tato výzva a toto oznámení nejsou veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Movité věci nabízené ke koupi:

Ke koupi se nabízí movité věci sepsané dne 21.1.2020 v majetkové podstatě shora označeného dlužníka:

Soubor movitého majetku – strojní vybavení, viz příloha této výzvy, zapsaný souhrnně v soupisu majetkové podstaty dlužníka v oddílu č. II Movitý majetek, pod pol. č. 1, oceněno insolvenčním správcem v souhrnu na 100.000,- Kč, konkrétně:

 • Zakružovačka profilů XZP 100/12,
 • Filtrační jednotka TIG FS 6000/1000L s odsáváním,
 • Značkovací mikroúderový stroj E9 P123-40,
 • Kompresor ATMOS E120,
 • Svářečka WL SP 315- P,
 • Permanentní magnet – jeřáby – 3 ks,
 • Elektrické ruční brusky – 8 ks,
 • Docházkový systém Safescan s kamerou,
 • Počítače s monitorem.

(dále jen „movité věci“)

Fotografie movitých věcí jsou k nahlédnutí zde.

Podmínky prodeje:

 1. Movité věci specifikované v čl. I. budou jako celek prodány zájemci, který předloží insolvenčnímu správci nejvyšší nabídku.
 2. Minimální cena za movité věci specifikované v čl. je stanovena ve výši 100.000,- Kč včetně DPH.
 3. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy.
 4. Případné náklady zpeněžení, zejména odvoz, uhradí kupující.
 5. Prodej se uskutečňuje, jak stojí a leží. Movité věci budou prodávány ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni uzavření kupní smlouvy.

Náležitosti nabídek a lhůta:

 1. Výše nabízené kupní ceny za movité věci stanovená v českých korunách včetně DPH.
 2. Přesné označení osoby, která nabídku činí.
 3. Uvedení kontaktů na zájemce: telefonní číslo, emailová adresa.
 4. Nabídku prosím zašlete na emailovou adresu: steska@sklegal.cz nebo kancelar.steska@ambins.cz.
 5. Nabídky je možné učinit nejpozději do 15.4.2020 do 15:00 hodin.

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

 1. Předložením nabídky na koupi majetku je zájemce svou nabídkou vázán a zavazuje se v případě, že jeho nabídka bude vybrána, že na výzvu insolvenčního správce uzavře kupní smlouvu za podmínek uvedených v tomto oznámení.
 2. Podané nabídky budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria – nabídková cena včetně DPH.
 3. Vyhodnocení nabídek provede insolvenční správce v součinnosti se zajištěným věřitelem.
 4. Insolvenční správce následně vyrozumí zájemce o tom, zda jejich nabídka byla vybrána či nikoliv. Zájemce, který podal nejvyšší nabídku, bude vyzván k uzavření smlouvy.
 5. Náklady, které zájemcům vzniknou v souvislosti s podáním nabídky, jdou k tíži těchto zájemců a nemohou jít k tíži majetkové podstaty.
 6. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv nabídku, zejména pokud si takový postup vymíní zajištěný věřitel.
 7. Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu výběrového řízení toto výběrové řízení zrušit

Bližší informace k majetku viz přílohy:

 • Výzva k podávání nabídek strojní vybavení STEELCUT servis FIN.pdf,
 • Příloha soupisu MP č.1 strojní vybavení zajištěné STEELCUT servis.pdf,
 • Ocenění z účetnictví Příloha č.1 a 1a.pdf,
 • Ocenění z účetnictví Přehled_drobného_majetku.pdf,
 • Ocenění z účetnictví Karty_dlouhodobého_majetku 2019.pdf.

Případné dotazy směřujte na email kancelar.steska@ambins.cz, nebo na telefon +420 733 713 178.

Movité věci

26.03.2020
26.03.2021


Informace o zadavateli

kancelar.steska@ambins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty