Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích v k.ú. Halenkov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

13.11.2023
30.11.2023

Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSOS 22 INS 2684/2023 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 k nemovitému majetku dlužníka v kat.území  Halenkov, zapsaný na LV 2537, vedený u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, konkrétně:

1) pozemku parc. č. 3524/8 trvalý travní porost o výměře 266 m2

2) pozemku parc. č. 3536/1 ostatní plocha o výměře 795 m2

3) pozemku parc. č. 3536/2 ostatní plocha o výměře 205 m2

4) pozemku parc. č. 3540 ostatní plocha o výměře 145 m2

Jedná se o pozemky v okrese Vsetín, obec Halenkov. Pozemky se nacházejí cca 500-700 m severně od okraje zastavěné části obce Halenkov. Jedná se o soubor nesousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. Travnatý pozemek není v terénu blíže určen a nachází se v lánu, pozemky jsou mírně svažité. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parcela. č. 5997, jež je ve vlastnictví obce Halenkov. Pozemky se nachází v CHKO Beskydy.

S pozemky je spjato předkupní právo (podílu o velikosti id. 1/4). Nejvyšší dosažená nabídka tak bude předložena osobě, jíž předkupní právo svědčí s nabídkou na možnost využití tohoto práva.

Podmínky nabídkového řízení:

1) Spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.

Cenová nabídka bude zaslána nejpozději do 30.11.2023 do 10:00 hod 

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno a příjmení/název, r.č./IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené kupní ceny.  Spoluvlastnický podíl k pozemku bude prodán tak jak stojí a leží. Podané nabídky jsou závazné. Nabídka nechť je označena v záhlaví „Nabídka kupní ceny – k.ú. Halenkov“

Nabídka bude zaslána na e-maily insolvenčního správce: lukacova@insolvenceok.cz, aaalukacova@gmail.com 

2) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.

3) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

4) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek po vyslovení souhlasu ze strany insolvenčního soudu a zástupce věřitelů. Kupní cena je splatná ve lhůtě do 5 dnů od potvrzení nabídky ze strany insolvenčního správce, ve které bude uvedeno číslo účtu majetkové podstaty a další podmínky složení kupní ceny.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Mgr. Kateřinu Lukáčovou, na tel: 773 464 417, případně na emailu: lukacova@insolvenceok.cz.

O výsledcích nabídkového řízení budete informováni nejpozději do 5.12.2023 prostřednictvím emailu


Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 20.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!