PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLU V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNICE ANDREY BABÍKOVÉ, SP. ZN. KSBR 33 INS 3975 / 2023

Značka: KSBR 33 INS 3975 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Zlínský kraj

Nemovité věci

08.11.2023
08.12.2023

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 33 INS 3975 / 2023 k odkupu níže uvedený majetek:

·Spoluvlastnický podíl id. 1/3 na pozemku p.č. 1687/2, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 543, k.ú. Trnava u Zlína
·Spoluvlastnický podíl id. 1/3 na pozemku p.č. 1687/5, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 543, k.ú. Trnava u Zlína

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu I. Nemovitý majetek pod položkami č. 2 a 3) . Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Bábíková) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím/převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 08.12.2023 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.
Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSBR 33 INS 3975 / 2023 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!