PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLU V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA MARTINA VĚCHETY, POD SP. ZN. KSUL 85 INS 16288 / 2019

Značka: KSUL 85 INS 16288 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Ústecký kraj

Nemovité věci

08.11.2023
23.02.2024

Insolvenční správce GESTORE v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 85 INS 16288 / 2019 k odkupu níže uvedený majetek:

spol. podíl o vel. id. 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1339, k. ú. Nová Paka:
pozemek parc. č. 3787 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav, stavba stojí na pozemku p.č. 3787;
parc. č. 3788 trvalý travní porost;
parc. č. 3789/2 trvalý travní porost;
parc. č. 3790/2 trvalý travní porost;
parc. č. 3790/3 trvalý travní porost;
parc. č. 3792/4 vodní plocha;
parc. č. 3794/2 trvalý travní porost;

spol. podíl o vel. id. 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 127, k. ú. Stará Paka:
na pozemku parc. č. St. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: Stará Paka, č.p. 130, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č.: St. 95;
parc. č. 292/1 trvalý travní porost;
parc. č. 292/2 vodní plocha;
parc. č. 293/3 zahrada;
parc. č. 295 orná půda,
parc. č. 296 trvalý travní porost;
parc. č. 299 lesní pozemek;
parc. č. 314/3 trvalý travní porost;
parc. č. 318/6 trvalý travní porost;
parc. č. 318/7 trvalý travní porost;
parc. č. 318/8 trvalý travní porost;
parc. č. 318/11 trvalý travní porost;
parc. č. 1429/3 ostatní plocha;
parc. č. 1442/1 trvalý travní porost;
parc. č. 1442/3 ostatní plocha;
parc. č. 1442/5 trvalý travní porost;
parc. č. 1467/4 vodní plocha;
parc. č. 1467/20 vodní plocha;

Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Věchet) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu konkurs@isgestore.cz, a to nejpozději do 23.02.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.
Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSUL 85 INS 16288 / 2019 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!