Spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, Bohnice

office@insolvencnispolecnost.cz

Spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, Bohnice

Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníků Stanislava Volšanského a Jarmily Volšanské, sp. zn. KSPH 77 INS 8537/2016, nabízí k prodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužníků, a to:

  • Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na jednotce č. 347/7, byt, vymezené v budově Bohnice, č.p. 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
    byt.dům, LV 627, na parcelách 585/42, 585/43, 585/44, 585/45, 585/46, 593/7, 593/8, 593/9, 593/10, 593/11, a 593/12, všechny LV 627, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 655/74163, zapsaný na LV č. 2690 pro k.ú. Bohnice a obec Praha.

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

1) prodej nejvyšší nabídce;

2) kupní cena bude uhrazena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

3) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

4) kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí;

5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným subjektem bez uvedení důvodu.

Nabídky (a případné dotazy) zasílejte na e-mailovou adresu office@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do středy 17. 4. 2018.

Nemovité věci

13.03.2019
12.03.2020


Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Související inzeráty