stavební dřevo

info@curatores.cz

stavební dřevo

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení KSCB 27 INS 20250/2017  nabízí k prodeji:
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
 
Lhůta pro podání nabídek končí 22.11.2019.
 
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). 
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).
 
Část dřeva je na pozemku ve Vodárenské ulici v Borovanech a část dřeva je uskladněná na adrese Vidov 56, 370 07 České Budějovice.
Movité věci

08.11.2019
22.11.2019


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Související inzeráty