Technická herní zařízení

Značka: KSOS 39 INS 2475/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

01.09.2023
02.10.2023

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., insolvenční správkyně dlužnice LeWal Trading s.r.o. „v likvidaci“ (sp. zn. KSOS 39 INS 2475/2023), nabízí k prodeji nejvyšší nabídce soubor majetku, který je zapsán v přiloženém soupisu majetkové podstaty pod pořadovými čísly 1 až 22.

Tento majetek není předmětem zajištění. Souhlas soudu s prodejem movitého majetku mimo dražbu byl udělen insolvenční správkyni usnesením ze dne 28. 08. 2023 č.j. KSOS 39 INS 2475/2023-B9.

Popis předmětu prodeje:

Jedná se o technická herní zařízení spolu s klíči a videorekordér. Bližší specifikace je uvedena v přiloženém soupisu majetkové podstaty a v odborném vyjádření soudního znalce Ing. Stanislava Miky ze dne 04. 10. 2019, které bude zájemcům zasláno na vyžádání. Tento majetek byl dlužnici zabaven Policií ČR, následně bylo rozhodnuto o jeho vrácení, ale dlužnice si vrácené movité věci nikdy nevyzvedla, jsou tudíž dosud uloženy v areálu Správy státních hmotných rezerv Godula, Hnojník 206, PSČ 739 53, kde si je kupující převezme.

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi na to, že jí není znám stav prodávaných věcí ani to, zda jsou funkční.

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší kupní cenu,

– nabídka musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny,

– zájemce nesmí být osobou blízkou dlužníkovi, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty (§ 295 IZ),

– předmět prodeje je nabízen bez odpovědnosti prodávajícího (insolvenční správkyně) za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

– kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převzetím a odvozem předmětu prodeje z místa jeho uložení (Správa státních hmotných rezerv Godula, Hnojník 206, PSČ 739 53) bude hradit kupující,

– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a kupní smlouvu neuzavřít bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

 

V případě dalších dotazů se obracejte na zaměstnankyni insolvenční správkyně Mgr. Martinu Černoškovou na tel. č. 585 208 801 nebo na e-mail: m.cernoskova@akvidovicova.cz.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2023. Na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo do datové schránky: r4dyjiv nebo na e-mail: m.cernoskova@akvidovicova.cz.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Vidovičová m.cernoskova@akvidovicova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!