Vykonatelná pohledávka ze směnky ve výši 1.000.000,- Kč s příslušenstvím k prodeji.

Značka: KSBR 45 INS 4898/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Insolvenční správkyně dlužníka Radana Šuly, nar. 7.9.1968, IČ 626 98 516, trvale bytem Štoky 78, 582 53 Štoky,  nabízí k prodeji mimo dražbu vykonatelnou pohledávku dlužníka ve výši 1.000.000,- Kč s příslušenstvím sepsanou v Soupise majetkové podstaty ze dne 11.7.2022 pod položkou IV. Pohledávky poř.č. 1 (zveřejněn pod č.j. KSBR 45 INS 4898/2022-B-2 dne 13.7.2022), za následujících podmínek:

 • pohledávka bude prodána nejvýhodnější nabídce;
 • závazná nabídka zájemce musí být zaslána nejpozději do 31.1.2024 na adresu sídla insolvenční správkyně, tj.: Mgr. Veronika Zmrzlíková Tomečková, advokátka, insolvenční správkyně, tř.  Tomáše Bati 202, 760 01 Zlín – centrum, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na: tomeckova@volny.cz, nebo do datové schránky insolvenční správkyně;
 • nabídka musí obsahovat údaje řádně identifikující zájemce, jednoznačné uvedení ceny a být podepsána oprávněnou osobou;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek;
 • insolvenční správkyně si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky; výzvu k předkládání nabídek zrušit; kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek; a vyzvat zájemce o navýšení jimi podaných nabídek;
 • zájemci si nesou veškeré náklady spojené s podáváním nabídek;
 • při nedodržení shora uvedených podmínek nebude nabídka zařazena.

Specifikace pohledávky:

Dlužníci:    František Nekula, nar. 25.5.1960, trvale bytem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava;

Václava Nekulová, nar. 15.12.1964, trvale bytem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava;

oba dva korespondenční adresa: Vrchlického 3962/31, 586 01 Jihlava.

Pohledávka vychází ze směnky vlastní vystavené dne 5.12.2005 na směnečný peníz 1.000.000,- Kč s datem splatnosti 5.12.2006, vystavená Václavou Nekulovou, avalovaná Františkem Nekulou. Pohledávka sestává ze směnečného peníze 1.000.000,- Kč, 6% úroku p.a. z částky 1.000.000,- Kč od 6.12.2006 do zaplacení, směnečné odměny ve výši 3.333,- Kč a nákladů řízení ve výši 98.824,- Kč. Pohledávka byla pravomocně přiznána směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně č.j. 20 Sm 193/2007-58, ze dne 7.5.2008, ve znění rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 20 Cm 60/2008-180 (dříve 20 Sm 193/2007), ze dne 26.10.2009. Pohledávka vč. jejího příslušenství je vymáhána v rámci exekučního řízení vedeného pod sp.zn. 050 EX 2067/10. Listiny dokládající pohledávku jsou k dispozici.

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 7450/2020-B-33, ze dne 31.5.2023 (dále pouze jako „usnesení“), které nabylo právní moci dne 5.7.2023, bylo výrokem I. oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dlužníka František Nekula, nar. 25.5.1960, trvale bytem Masarykovo nám. 97/1, 586 0 Jihlava, schválené usnesením č.j. KSBR 27 INS 7450/2020-B-16, ze dne 17.2.2021, zrušeno. Výrokem II. usnesení bylo insolvenční řízení zastaveno. Pohledávka nebyla v rámci tohoto insolvenčního řízení přihlášena.

Dlužnici Václavě Nekulové bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, toto bylo vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 27 INS 10629/2017. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 10629/2017-B-50, ze dne 4.9.2023, vzal insolvenční soud na vědomí splnění oddlužení dlužnice a tuto osvobodil od placení zbývajících pohledávek; usnesení nabylo právní moci dne 26.9.2023. Pohledávka nebyla v rámci tohoto insolvenčního řízení přihlášena.

Kontakt:  Mgr. Veronika Zmrzlíková Tomečková, advokátka, insolvenční správkyně, se sídlem tř. Tomáše Bati 202, 760 01 Zlín, e-mail: tomeckova@volny.cz.

Informace o zadavateli

Veronika Zmrzlíková Tomečková tomeckova@volny.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 22.12.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.12.2023 08.01.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  Středočeský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 08.01.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!