záměr prodeje buněk (14 ks) jako celku

Značka: MSPH 59 INS 11930 / 2010 Demorecykla

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

24.03.2022
30.04.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce – záměr zpeněžení

 

Mgr. Barbora Novotná Opltová., insolvenční správce, zveřejňuje záměr zpeněžení níže uvedeného movitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Demorecykla s.r.o., v likvidaci, IČ: 25674595, v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 59 INS 11930 / 2010 u Městského soudu v Praze.

 

Předmět záměru prodeje:

Insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty dlužníka – jako příloha č. 11, poř. č. 159 obytné buňky tvořící sestavu, což bylo zveřejněno v oddíle B-93 insolvenčního rejstříku.

 

Konkrétně jde o:

14 Ks obytných buněk – komplet – 3×6 m, nacházející se na pozemku parc. č. 5744/43 zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, na LV č. 9641, pro obec a katastrální území Mělník.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší učiněné nabídce. Koupí majetku nevzniká nárok na uzavření nájemní smlouvy a předmět prodeje je určený k okamžitému odvozu (nejdéle do 15-ti dnů od podpisu Kupní smlouvy). Veškeré náklady s tím související jdou k tíži kupujícího. Realizace zpeněžení (podpis Kupní smlouvy) bude následovat po schválení nabídek věřitelským výborem a insolvenčním soudem.

Prohlídka po předchozí domluvě.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 30.4.2022:

na adresu: lenger@insolvence-is.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!