Smluvní podmínky pro inzerci na Serveru Burzaspravcu.cz

1. ÚVOD

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém portálu služby Burza správců na internetové adrese (URL) https://burza2.hd-production.cz/ (dále jen Burzaspravcu.cz) prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky hmotného nebo nehmotného majetku (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

Provozovatelem portálu Burzaspravcu.cz je společnost COOPER PRESS, s.r.o., IČ: 25207059, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67079 (dále jen „Provozovatel“).

2. POPIS SLUŽBY

Služba Burzaspravcu.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje majetku a zájemcům umožňuje vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Burzaspravcu.cz.

3. REGISTRACE INZERENTA

3.1. Inzeráty jsou na Burzuspravcu.cz oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé.

3.2. Inzerent, kterým je fyzická nebo právnická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, budou zpracovávány Provozovatelem. Inzerent dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 v platném znění (dále jen Obecné nařízení), doplněno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele. Provozovatel dále garantuje Inzerentovi práva na výmaz, opravu nebo přenositelnost osobních údajů, stejně jako další práva zaručená v čl. 15-22 Obecného nařízení.

3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.

4.2. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.

4.3. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Burzaspravcu.cz.

4.4. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží. Má se za to, že uvedené údaje jsou pravdivé a správné.

4.5 V případě porušení povinnosti Inzerenta dle čl. 4.4 je Provozovatel oprávněn smazat Inzerát Inzerenta, který byl uveřejněn v rozporu s čl. 4.4, a to i bez předchozího upozornění Inzerenta a bez náhrady již uhrazeného poplatku za využívání služeb uvedeného v čl. 5.1

4.6. Inzerent není oprávněn vkládat duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem a nebo Inzerát prostřednictvím kterého je nabízeno shodné zboží za obdobných podmínek.

4.7. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě a aktivní e-mailovou adresu.

4.8. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát kdykoli editovat či odstranit.

4.9. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny.

5. FINANČNÍ PODMÍNKY

5.1. K plné aktivaci účtu je potřeba uhradit poplatek za využívání služeb Burzyspravcu.cz, a to ve výši 790 Kč/ rok bez DPH. Po uhrazení poplatku je Inzerentovi umožněno přidávat neomezené množství Inzerátů.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit výši tohoto poplatku.

5.3. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti deaktivovat účet Inzerenta na Burzesprravcu.cz, a to do doby úplné úhrady.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1 Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí poskytování služeb na portálu Provozovatele.

6.2 Smlouvu o inzerci lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran

6.3 Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10..2018

Chcete přidávat vlastní inzeráty?

Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!