CZECH RENT A CAR s.r.o. – zpeněžení movitých věcí

Značka: 995080

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj

Movité věci

28.08.2020
15.09.2020

V postavení insolvenční správkyně činím nabídku na koupi majetku z majetkové podstaty dlužníka CZECH RENT A CAR s.r.o. Jedná se o věci, které výše uvedená společnost užívala ke svému podnikání v rámci provozování sítě autopůjčoven a jednalo se o vybavení provozoven na letištích v Praze, Brně-Tuřanech a Mošnově či věci v těchto provozovnách umístěné. Jedná se tedy o věci použité, které dlužník užíval nejméně do června 2020. Seznam věcí, které jsou předmětem prodeje, je v příloze této nabídky, přičemž v seznamu jsou věci rozděleny na tři soubory podle toho, ve které provozovně jsou umístěny. K prodeji tohoto majetku jsem oprávněna přistoupit podle podmínek usnesení, jež vydal Městský soud v Praze pod č.j. MSPH 59 INS 13720/2020-B-12 dne 26.08.2020.

 

Na základě toho vám sděluji, že pokud budete mít zájem učinit nabídku na koupi majetku, jež je specifikován v této příloze, je třeba tak učinit písemnou nabídkou, ve které budou uvedeny nejméně tyto skutečnosti:

 • specifikována osoba zájemce, v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní a bydliště. V každé nabídce, nechť jsou uvedeny kontaktní údaje na osobu, která bude za zájemce jednat, a dále je nezbytné uvedení emailové adresy, na které bude probíhat komunikace mezi insolvenční správkyní a zájemcem
 • specifikace majetku, na který nabídka směřuje, tzn. že v případě, že zájemce má zájem koupit celý majetek, jež je uveden v příloze, tak do nabídky uvede, že má zájem koupit veškerý majetek, který je nabízen ke koupi. V případě, že bude mít zájem jen o soubor majetku, který se nachází v jednotlivé provozovně, uvede, že má zájem o koupi celého souboru majetku s uvedením provozovny, ve které je majetek umístěn, tzn. zda jde o soubor majetku v Praze, Brně-Tuřanech či Mošnově. V případě, že bude mít zájemce zájem nabídnout koupi jen jednotlivé věci, uvede číslo její položky podle přílohy, tzn. 1 – 102, přičemž, je-li pod touto položkou uvedeno více kusů, nechť nabídka obsahuje počet kusů, o jejichž koupi má zájemce zájem a kupní cenu za jeden kus.
 • výši kupní ceny, přičemž tato výše bude zahrnovat i DPH, tzn. že nabídka bude činěna včetně DPH. V případě, že bude činěna nabídka na koupi celého majetku či jednotlivého souboru, bude kupní cena nabídnuta jednou částkou. V případě, že zájemce bude činit nabídku na jednotlivé věci, pak u každé věci, o kterou projeví zájem, uvede kupní cenu samostatně.

 

Nabídky je třeba činit ve lhůtě do 15.09.2020, přičemž je možno je doručovat prostřednictvím emailu na emailovou adresu katerina.martinkova@akostrava.cz  anebo do sídla insolvenční správkyně na adresu JUDr. Kateřina Martínková, Sokolská třída 966/22, Ostrava, PSČ 702 00, a to tak, aby nabídka byla doručena insolvenční správkyni nejpozději ve lhůtě, tzn. 15.09.2020. V případě, že bude mít zájemce zájem, aby se insolvenční správkyně či její zaměstnanci mohli s obsahem nabídky seznámit až po uplynutí lhůty, je třeba doručit nabídku v uzavřené obálce, na které zájemce vyznačí „Nabídka na koupi majetku CZECH RENT A CAR s.r.o. – Neotvírat“. V případě, že budou insolvenční správkyni doručeny nabídky touto formou, tedy v uzavřených obálkách s výše uvedeným textem, bude dne 16.09.2020 provedeno protokolární otevření těchto nabídek.

 

Zájemci jsou upozorněni na tyto podmínky prodeje:

 • kupní cenu je zájemce povinen zaplatit v hotovosti nebo na účet správce před podpisem kupní smlouvy
 • zájemce nabyde vlastnické právo k předmětu prodeje ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni uzavření smlouvy a ke dni převzetí věcí, jak stojí a leží. Prodávající neodpovídá za funkčnost věcí, resp. jejich provozuschopnost a bezvadnost. Kupující nabyde movité věci bez jakéhokoli nároku na uplatnění odpovědnosti za vady, kdy se v kupní smlouvě vzdá jakýchkoli nároků proti insolvenční správkyni pro vady prodávaných věcí, resp. jejich nefunkčnost, neprovozuschopnost apod.
 • kupující bude povinen k převzetí koupené věci bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to v místě, kde bude věc umístěna v době prodeje, kdy lze důvodně předpokládat, že půjde právě o vymezené provozovny dlužníka.
 • k převzetí věci dojde na náklady kupujícího
 • nebezpečí škody na věci ponese kupující od okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 • kupující nebude vyloučen ze zákazu nabývání majetku v insolvenčním řízení podle ust. § 295 insolvenčního zákona a učiní o tom na žádost insolvenční správkyně čestné prohlášení.
 • insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoli nabídku

 

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce, že je povinna využít nejvyšší či nejvýhodnější nabídku. Za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka na koupi celého majetku z majetkové podstaty, který je předmětem tohoto prodeje, bude-li výhodnosti odpovídat i výše kupní ceny. Za nejvýhodnější nabídku mohou být považovány i nabídky na koupi celého souboru majetku v jednotlivé provozovně. Insolvenční správkyně upozorňuje, že k prodeji tohoto majetku dochází zejména z důvodu ukončení užívacích práv dlužníka v daných provozovnách, takže je nutné dosáhnout rychlosti a hospodárnosti prodeje.

 

Zájemci o prohlídku věcí, nechť se obrátí na insolvenční správkyni prostřednictvím emailu na emailovou adresu s uvedením provozovny, v níž mají zájem prohlídku uskutečnit. Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce, že prohlídky budou činěny v určených dnech nejpozději do 11.09.2020, takže zájemce může o prohlídku požádat nejpozději ve lhůtě 07.09.2020.

 

V případě, že zájemce bude žádat jakékoli doplňující údaje, nechť tak činí písemně na výše uvedené emailové adrese.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!