KERS Investment – prodej designových výrobků

Značka: 995036

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

26.08.2020
30.09.2020

Insolvenční správkyně dlužníka KERS Investment s.r.o., se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Praha 4 – Michle, IČ: 289 37 741, nabízí k prodeji movitý majetek – designové výrobky, které jsou uloženy v Praze. Jedná se o:

 • Zahradní nábytek Preva Urbana (2x parková lavička s područkami, délka 1,8m, 2x parková lavička s opěradlem a područkami, délka 1,8m, 5x křeslo s opěradlem a područkami, délka 0,66m a 3x křeslo s opěradlem s opěradlem a područkami, délka 0,66m)

Datum pořízení 2015, oceněno znalcem na 23.691,80 Kč

 • Designový výrobek „Rybářský prut“

Datum pořízení 2015, oceněno znalcem na 3.678,40 Kč

 

Výše uvedený zahradní nábytek byl užíván, přičemž je již delší dobu bez údržby, na některých částech jsou viditelné opotřebení, částečně praskliny, případně nápisy.

 

Designový výrobek „Rybářský prut“ je z části poškozen na upevnění navijáku.

 

Prohlídka majetku je možná po předchozí dohodě v místě umístění.

 

Zájemce může činit nabídku emailem na katerina.martinkova@akostrava.cz, a to nejpozději do 30.09.2020. Nabídka může být činěna na celý soubor majetku anebo zvlášť na zahradní nábytek a zvlášť na rybářský prut.

 

Minimální kupní cena je stanovena na částku nejméně ve výši ocenění podle znaleckého posudku.

 

Insolvenční správkyně uzavře kupní smlouvu se zájemcem, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou či nabídku nejvýhodnější, která bude posuzována i podle těchto kritérií:

 • hospodárnost prodeje, když je společným zájmem věřitelů dosáhnout prodeje celého souboru majetku najednou a zabránit tak dalším nákladům na údržbu a správu majetku
 • rychlost prodeje je podstatným kritériem posuzování nabídek, když bude zohledňováno, v jaké lhůtě bude kupujícím zaplacena kupní cena a v jaké lhůtě předmět prodeje kupující převezme.

 

Bude-li nabídka zájemce využita, bude uzavřena kupní smlouva s těmito podstatnými náležitostmi prodeje:

 • zájemce zaplatí kupní cenu před uzavřením kupní smlouvy
 • zájemce převezme předmět koupě nejpozději v den uzavření kupní smlouvy či v jiné krátké lhůtě, která bude dohodnuta, a to na své náklady
 • movité věci kupující nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží
 • zájemce si zajistí odvoz movitého majetku na své vlastní náklady
 • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 insolvenčního zákona vyloučena z nabývání majetku

 

Zájemce, jehož nabídka bude vybrána, bude vyzván insolvenční správkyní k zaplacení nabízené kupní ceny ve lhůtě 7 dnů ode dne učinění výzvy a k uzavření kupní smlouvy nejpozději ve lhůtě 7 dnů po složení kupní ceny.

 

Písemná nabídka zájemce, nechť obsahuje tyto náležitosti:

 • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjemní, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
 • specifikace majetku, na který nabídka směřuje. Bude-li nabídka směřovat na celý soubor majetku, nechť je tato skutečnost uvedena výslovně a bližší specifikace majetku tedy nebude nutná
 • výše kupní ceny včetně DPH

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny doručené nabídky. Výzvy ke složení kupní ceny či k uzavření kupní smlouvy budou zájemci doručovány na uvedenou emailovou adresu v nabídce nebo na doručovací adresu. V případě, že zájemce nebude postupovat podle výzvy insolvenční správkyně ke složení kupní ceny, má se za to, že od nabídky odstoupil.


Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!