Nemovitost v k.ú. Přední Ptákovice

info@curatores.cz

Nemovitost v k.ú. Přední Ptákovice

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSCB 41 INS 2816/2020 nabízí k prodeji: Pozemek parc. č. 317 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 249 (byt), spoluvlastnický podíl 701/13847 ke společným částem budovy č.p. 249, objekt k bydlení, parcela č. st. 317, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na LV 6180 a 6159.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Insolvenční správce má k dispozici Znalecký posudek. Tento bude zájemcům zaslán na vyžádání.

Znalcem oceněno na 799 000 Kč.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)

Lhůta pro podání nabídek končí 08.03.2021
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Značka:

KSCB 41 INS 2816/2020

Cena:

799000 Kč

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Jihočeský kraj

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

23.02.2021
08.03.2021


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Související inzeráty