Nemovitost v k.ú. Velim

info@curatores.cz

Nemovitost v k.ú. Velim

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSCB 41 INS 2816/2020 nabízí k prodeji: Pozemek parc. č. 384 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 399 (bydlení), pozemek parc. č. 384/24 (zahrada), vše v k.ú. Velim, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na LV 377.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Insolvenční správce má k dispozici Znalecký posudek. Tento bude zájemcům zaslán na vyžádání.

Znalcem oceněno na 545 000 Kč.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)

Lhůta pro podání nabídek končí 08.03.2021
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Značka:

KSCB 41 INS 2816/2020

Cena:

545000 Kč

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Středočeský kraj

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

23.02.2021
08.03.2021


Informace o zadavateli

CURATORES v.o.s. info@curatores.cz

Související inzeráty