Osobní automobil – MAZDA PREMACY CP

Značka: KSBR 52 INS 3077/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

03.03.2021
14.03.2022

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 52 INS 3077/2020 – B13 ze dne 10.2.2021 bylo schváleno oddlužení dlužníků Renaty Pokorné a Karla Pokorného plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníků, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • Osobní automobil MAZDA PREMACY CP – RZ: 4T73874, barva stříbrná metalíza, VIN: JMZCP19S231339717, datum první registrace 10.04.2003.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku do 14.03.2022 (v tento den musí být nabídka nejpozději doručena), případně osobně doručit do 14.03.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – KSBR 52 INS 3077/2020 – Nabídka k odkoupení movitého majetku, na adresu: Mgr. Bohdana Nováková, insolvenční správce d, Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha.

Obálky s nabídkami budou otevřeny Insolvenční správkyní dne 16.03.2022 v 11:00 hod. v sídle Insolvenční správkyně. Všichni zájemci, kteří předložili nabídku na koupi Souboru, mají právo se
otevírání obálek zúčastnit.

Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:

 • přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, vše doložené výpisem z obchodního nebo
  jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná) v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);
 • výši nabízené kupní ceny;
 • výslovný souhlas s podmínkami výběrového řízení;
 • kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;

Podmínky prodeje:

 1. Movitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce.
 2. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy.
 3. Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ).
 4. Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 6. Insolvenční správkyně má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
 7. Nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správkyně o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, pak insolvenční správkyně informuje v pořadí dalšího zájemce.
 8. Je vyhrazeno právo insolvenční správkyně všechny došlé nabídky odmítnout.
 9. Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

 


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 26.04.2024 Celá ČR 1525000 Kč Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 24.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!