podíl 1/12 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 1009 pro obec Doubrava,

Značka: KSOS 31 INS 11439/2020 PADISAK

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

06.01.2022
09.05.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce, výběrové řízení formou obálkové metody.

Výběrové řízení probíhá v termínu od 7.1.2022 do 9.5.2022 do 15:00 hod., níže uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 31 INS 11439/2020 u Krajského soudu v Ostravě.

Konkrétně se jedná o:

– podíl 1/12 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 1009 pro obec Doubrava,

katastrální území Doubrava u Orlové, a to pozemku parcelní číslo 3822- zastavěná plocha

a nádvoří, jehož součástí je stavba, a to rodinný dům č. p. 288, postavený v části obce Doubrava,

dále pozemcích parcelní čísla 3747 – trvalý travní porost, č. 3819/2 – ostatní plocha, 3820 – orná

půda, č. 3821 – zahrada, 3823 – lesní pozemek a č. 3824 – zahrada,

vše zapsané v majetkové podstatě dlužníka a zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 6.9.2021 v oddíle B – 12 pod položkou č. 6-12.

Podmínky prodeje:

Minimální nabídková cena 188 000Kč.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn dne 10.12.2021 v insolvenčním rejstříku v oddíle B-16 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Povinný obsah písemné nabídky učiněné účastníkem:

         Jednoznačná identifikace účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů a emailové adresy.

         Nabídka kupní ceny v minimální výši stanovené znaleckým posudkem.

 

Termín pro podání nabídek končí dnem 9.5.2022 do 15:00 hod. Nabídky budou přijímány výhradně v písemné formě, a to doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele v kanceláři vyhlašovatele ode dne 7.1.2022 nejpozději 9.5.2022 do 15:00 hod. Nabídka musí být předložena v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PADISAK -NEOTVÍRAT“.

Adresa pro doručování nabídek: BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., Na Míčánce 1044/39,160 00 Praha 6. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Řádně předložené nabídky účastníků budou otevřeny a vyhodnoceny dne 10.5.2022 v 10:00hodin v budově provozovny insolvenčního správce.

Povinnosti vítěze výběrového řízení:

Uhradit nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení kupní cenu ve výši částky odpovídající nabídnuté kupní ceně na účet vyhlašovatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky, bez udání důvodů.


Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!