Podíl 1/30 na pozem. vč. RD, k. ú. Němčice nad Hanou

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Němčice nad Hanou, Česko

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

02.08.2021
27.08.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Davida Bosáka, nar. 19. 6. 1991, bytem Masarykova 313, 798 27 Němčice nad Hanou (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji podílu o velikosti id. 1/30 na následujících nemovitých věcech – podíl zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
­- pozemek par. č. St. 604 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Němčice nad Hanou, č. p. 528, rod. dům
­- pozemek parc. č. 1324/3, zahrada,
vše zapsané na LV č. 5158 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Prostějov pro katastrální území a obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je podíl uveden. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 27. 8. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!