Podíl 1/4 na pozemcích (orná půda, travnatý porost), k. ú. Kundratice u Křižanova

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

22.10.2021
26.11.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Lubomíra Jelínka, nar. dne 21. 11. 1963, bytem Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, PSČ 682 01 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitostech:
– par. č. 318 o výměře 4996 m2 – orná půda
– par. č. 386 o výměře 2985 m2 – trvalý travní porost
– par. č. 403 o výměře 6050 m2 – orná půda
– par. č. 404/1 o výměře 1576 m2 – trvalý travní porost
– par. č. 404/2 o výměře 416 m2 – trvalý travní porost
– par. č. 404/3 o výměře 392 m2 trvalý travní porost
– par. č. 406 o výměře 1744 m2 – orná půda
– par. č. 407 o výměře 662 m2 – orná půda
– par. č. 444/3 o výměře 285 m2 – orná půda
– par. č. 444/4 o výměře 371 m2 – orná půda
– par. č. 444/5 o výměře 312 m2 – orná půda
– par. č. 478/1 o výměře 173 m2 – orná půda
– par. č. 496 o výměře 780 m2 – orná půda
– par. č. 497 o výměře 9391 m2 – orná půda
– par. č. 499 o výměře 1198 m2 – orná půda
– par. č. 684/13 o výměře 1366 m2 – orná půda
– par. č. 706 o výměře 7470 m2 – orná půda
– par. č. 805/3 o výměře 328 m2 – ostatní plocha
vše zapsané na LV č. 191 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí, pro katastrální území Kundratice u Křižanova, obec Kundratice, okres Žďár nad Sázavou.

(dále jen „předmět prodeje“).

Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmětný podíl uveden. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 26. 11. 2021 v 15,00 hodin. Přílohy a více informací jsou dostupné na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!