Podíl 1/6 na bytové jednotce, k.ú. Bukov

Značka: KSUL 91 INS 1275 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Bukov, Ústí nad Labem-město, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

21.09.2021
22.10.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužnice Aleny Barešové, nar. 3. 9. 1957, bytem Ústí nad Labem, Pincova 2977/25, PSČ 400 11 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitostech:

a) Bytu – jednotce č. 497/9, která se nachází v budově Bukov, č.p. 497, 498, bytový dům, která stojí na parcele č. 1892, 1893, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 278 m2, LV 1632
b) Spoluvlastnickém podílu o velikosti 43/779 na společných částech domu – budově Bukov, č.p. 497, 498, bytový dům, která stojí na parcele č. 1892, 1893, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 278 m2, LV 1632,

vše zapsané na LV č. 1632 a 3080, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro katastrální území Bukov, obec a okres Ústí nad Labem.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 22. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na stránkách www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!