Podíl 1/6 na pozemcích, k. ú. Hřibojedy

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

19.11.2021
17.12.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Karolínou Dvořákovou, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužníka Josefa Matoulka, nar. dne 10. 7. 1965, bytem Hřibojedy, Hřibojedy 58, PSČ 544 01 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na nemovitých věcech uvedených v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 1 oddíl I. Nemovitý majetek, tj. podílu id. 1/6 na:

– par. č. 1049 o výměře 297 m2 – trvalý travní porost
– par. č. 1353 o výměře 212 m2 – ostatní plocha
– par. č. 1367 o výměře 53208 m2 – orná půda
– par. č. 1370 o výměře 612 m2 – vodní plocha
– par. č. 1372 o výměře 1.223 m2 – ostatní plocha
– par. č. 1422 o výměře 1.247 m2 – ostatní plocha

vše zapsané na LV č. 9 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov, pro katastrální území a obec Hřibojedy, Trutnov (dále jen „předmět prodeje“)

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 17. 12. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na stránkách www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!