podíl na domu Oleško – aktualizace

Značka: KSPL 56 INS 14594 / 2022 Pelikán

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

22.02.2023
15.10.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Jana Pelikána v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 56 INS 14594 / 2022 u Krajského soudu v Plzni.

Předmět prodeje:

podíl 1/18 dům Oleško č. p. 737 a pozemcích:

– parc. č. st. 263 o výměře 94 m² -zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Oleško, č. p. 737, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p. č. st. 263;

– parc. č. st. 799 o výměře 52 m² – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez

čp/če, stavba stojí na pozemku p. č. st. 799;

– parc. č. 144/1 o výměře 307 m² – zahrada, zemědělský půdní fond;

to vše zapsáno na LV č. 204, okres Praha západ, obec Březová – Oleško, katastrální

území Oleško u Zvole, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální

pracoviště Praha-západ;

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Cena dle znaleckého posudku činí 289.000,-Kč

Znalecký posudek v příloze.

 

Nabídky budou přijímány výhradně v písemné formě, a to doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele v kanceláři vyhlašovatele nejpozději 15.10.2023 do 15:00 hod. Nabídka musí být předložena v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „NABÍDKA IŘ PELIKÁN JAN – NEOTVÍRAT“. Obálka musí být opatřena jménem a příjmením (v případě fyzické osoby) nebo názvem (obchodní firmou u právnické osoby) účastníka.

Adresa pro doručování nabídek:

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s.

Na Míčánce 1044/39

160 00 Praha 6

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!