Pohledávka vůči dlužníkovi dlužníka Martinu Novákovi, nar. 09.01.1975, bytem Pětihosty 53, 25167 Pětihosty ve výši 108.700 Kč spolu s příslušenstvím.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

30.01.2023
15.02.2023

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. B-8 ze dne MSPH 79 INS 19514/2019 02.03.2020 bylo schváleno oddlužení dlužníka: Pětioký Jaroslav, RČ: 450129/057, bytemFarského 1390/8, Praha 7, 17000, plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníků, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • Pohledávka vůči dlužníkovi dlužníka Martinu Novákovi, nar. 09.01.1975, bytem Pětihosty 53, 25167 Pětihosty ve výši 108.700 Kč spolu s příslušenstvím.

 

Insolvenční správkyně pro úplnost uvádí, že pohledávka je bezúspěšně vymáhána prostřednictvím soudního exekutora. Z důvodu neuvedení případných zájemců v omyl uvádím, že pohledávku eviduje jako NEDOBYTNOU.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku do 15.02.2023 do 17:00 na email kancelar@aknovakova.eu s předmětem emailové zprávy: MSPH 79 INS 19514/2019 – Nabídka k odkoupení majetku dlužníka.

Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:

 • přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, vše doložené výpisem z obchodního nebo
 • jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná) v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);
 • výši nabízené ceny;
 • výslovný souhlas s podmínkami výběrového řízení;
 • kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;

Podmínky prodeje:

 1. Pohledávka bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce.
 2. Úhrada ceny proběhne před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky.
 3. Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ).
 4. Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje.
 5. Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 6. Insolvenční správkyně má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.
 7. Nebude-li smlouva o postoupení pohledávky s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správkyně o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení ceny, nebo uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, pak insolvenční správkyně informuje v pořadí dalšího zájemce.
 8. Je vyhrazeno právo insolvenční správkyně všechny došlé nabídky odmítnout.
 9. Uzavření smlouvy o postoupení pohledávky podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.02.2024 21.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!