Pohledávka z bezdůvodného obohacení – IŘ Horse Club Hlubočky

Značka: KSOL 20 INS 18897/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.12.2023
15.01.2024

JUDr. Hana Karásková, insolvenční správce, IČ 01338161, sídlem Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nabízí na základě pokynu zástupce věřitelů a insolvenčního soudu v podobě usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 06.12.2023, č. j. KSOL 20 INS 18897/2020-B-51, k prodeji mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku Horse Club Hlubočky, spolek, IČ 22772405, sídlem Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov, pod sp. zn. KSOL 20 INS 18897/2020 u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci:

 • Pohledávku za paní Monikou Koutnou, nar. 15. 01. 1974, bytem Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky (dále jen jako „žalovaná“) z titulu bezdůvodného obohacení, kdy tato v období od 2017 do 23.09.2021 bez právního důvodu užívá stavbu bez čp/če, zem. stavbu, na parcele č. 2749, LV 10002, zapsané na LV č. 1133, k. ú. Hlubočky, přičemž spoluvlastnický podíl dlužníka činil 52/100. Běžné nájemné 7.150,- Kč měsíčně, podíl dlužníka činí 3.718,- Kč, celkem bezdůvodné obohacení činí 210.291,80 Kč.

Žalované bylo rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 09.12.2021, č. j. 23 C 222/2021-68, který nabyl právní moci dne 17.08.2022 a vykonatelnosti dne 23.08.2022, uložena povinnost zaplatit částku 210 291,80 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 204 490 Kč od 17.08.2021 do zaplacení, spolu se zákonným úrokem ve výši 8,5 % ročně z částky 3 718 Kč od 16.08.2021 do zaplacení a se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 2 083,80 Kč od 16.09.2021 do zaplacení, a dále náhradu nákladů řízení ve výši 600 Kč.

Pohledávka je exekučně vymáhána, prozatím nebylo ničeho vymoženo (dále také jako „předmět zpeněžení“).

Podmínky prodeje:

 • Prodej (úplatné postoupení pohledávky) nejvyšší nabídce, kdy prodej (úplatné postoupení pohledávky) se uskuteční s navrhovatelem, který podal vítěznou nabídku, kdy jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky je navrhovaná výše úplaty za postoupení pohledávky (dále jen jako „kupní cena“).
 • Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena se zájemcem, kterého zástupce věřitelů (příp. insolvenční soud) odsouhlasí včetně nabízené ceny, kdy IS si zároveň vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, a to bez udání důvodů. Podpis zájemce na smlouvě o postoupení pohledávky musí být úředně ověřen.
 • Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy, a to tak, že zálohu ve výši 100 % nabídnuté kupní ceny je vítězný navrhoval povinen do 5 pracovních dnů ode dne doručení informace o vítězství ve výběrovém řízení a o schválení prodeje (resp. výše nabízené kupní ceny) zástupcem věřitelů na účet majetkové podstaty dlužníka č. 233649310/0600.
 • Výdaje spojené s převzetím předmětu zpeněžení, nabytí vlastnického práva včetně všech souvisejících poplatků a nákladů bude hradit kupující – postupník.
 • Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Zájemci nemají nárok na odměnu za zpracování nabídek či náhradu nákladů spojených s jejich účastí ve výběrovém řízení na výběr zájemce, s uzavřením či plněním kupní smlouvy či smlouvy o postoupení pohledávky ani vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných. Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit, ani doplňovat.
 • Navrhovatelé, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, nebudou o této skutečnosti ze strany insolvenčního správce jakkoliv vyrozumíváni.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakýchkoli nároků pro zájemce, jakož i bez odůvodnění nabídku k prodeji zrušit.
 • Řízení na výběr zájemce a toto oznámení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Insolvenční správce – postupitel neodpovídá a neručí postupníkovi za dobytnost pohledávky. Pohledávka je exekučně vymáhána, kdy ke dni zveřejnění této nabídky nebylo ničeho vymoženo.

Nabídka musí obsahovat:

 • Spisovou značku insolvenčního řízení.
 • Identifikační údaje zájemce – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, včetně jeho emailového a telefonního kontaktu
 • Údaj o výši nabízené kupní ceny v české měně vyjádřený číslem i slovně.
 • Datum podpisu a podpis zájemce, příp. oprávněné osoby zájemce zastupovat. V případě, že je zájemce zastoupen na základě plné moci, musí být součástí nabídky zároveň originál takovéto plné moci opatřený úředně ověřeným podpisem zájemce.
 • Čestné prohlášení o tom, že zájemce bezvýhradně akceptuje tyto podmínky prodeje a že zájemce není osobou uvedenou v ust. § 295 InsZ.

Své nabídky na koupi s konkrétní částkou, prosím, předkládejte insolvenčnímu správci do dne 15. 01. 2024, a to písemně poštou na adresu Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7 – Holešovice nebo prostřednictvím elektronické komunikace na adresu insolvence@smartlegal.cz. Pouze návrh obsahující údaje, jak uvedeno výše a podaný ve lhůtě a způsobem, jak uvedeno výše, bude zahrnut do výběrového řízení.

Veškerá dokumentace je dostupná v insolvenčním rejstříku, případně u inzerátu zveřejněném na internetovém portále Burza správců.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů neváhejte naši kancelář kontaktovat na následujících spojeních: insolvence@smartlegal.cz či DS: i5v6dqy.


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUDr. Hana Karásková insolvence@smartlegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!