Pohledávky z insolvenčního řízení Kateřiny Koldové

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

11.08.2020
11.09.2020

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Kateřina Koldová, nar. 3. 2. 1965, bytem Kraličky 21, 798 12 Kralice na Hané (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek sepsaných do majetkové podstaty dlužníka pod č. IV. 1. -4.:
IV. 1. – pohledávka vůči Daliboru Machačíkovi, nar. 21. 4. 1959, bytem Kopřivnice, Havlíčkova 1030/13, PSČ 742 21 ve výši 320.000,00 Kč s příslušenstvím,
IV. 2. – pohledávka vůči společnosti KA Partner, a. s., IČ 25566024, ve výši 59.123,38 Kč s příslušenstvím,
IV. 3. – pohledávka vůči společnosti KA Partner, a. s., IČ 25566024, ve výši 4.861,00 Kč
IV. 4. – pohledávka vůči společnosti KA Partner, a. s., IČ 25566024 z titulu nevyplacených srážek ze mzdy dlužníka za období říjen, listopad a prosinec 2019 a od prosince 2019 doposud, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení nepostižitelné částky (dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou pohledávky uvedeny. Součástí oznámení je také text smlouvy o postoupení, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto postupitel, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 11. 9. 2020 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!