Pohledávky z majetkových podstat dlužníků k postoupení

Značka: KSBR 44 INS 20530/2011, KSBR 44 INS 20531/2011

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

12.05.2020
12.05.2021

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji pohledávky dlužníků Filipa Eremiáše, nar. 4. 5. 1985, bytem Náměstí 401, 768 05 Koryčany a dlužníka Stanislava Eremiáše, nar. 11. 9. 1980, bytem Náměstí 401, 768 05 Koryčany, řízení jsou vedena pod sp. zn. KSBR 44 INS 20530/2011 a sp. zn. KSBR 44 INS 20531/2011 (dlužníci jsou bratři a pohledávky s ohledem na jejich titul spolu úzce souvisí, tudíž jsou prodávány jako celek), a to:

 • Pravomocně přiznanou pohledávku za Laurou Eremiášovou, r.č. 906205/4606 a Karlou Eremiášovou, r.č. 605306/1333, obě bytem Tyršova 635, 768 05 Koryčany z titulu bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání nemovitých věci, kdy k úhradě jsou obě uvedené osoby povinny společně a nerozdílně.

Předmětná pohledávka ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Stanislava Eremiáše představuje částku 98.177,- Kč s ročním úrokem z prodlení ve výši 8,05 % jdoucím z částky 95.757,- Kč za dobu od 23. 3. 2018 do zaplacení a ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Filipa Eremiáše představuje částku 60.444,- Kč s ročním úrokem z prodlení ve výši 8,05 % jdoucím z částky 58.024,- Kč za dobu od 23. 3. 2018 do zaplacení, dále z nákladů nalézacího řízení a nákladů oprávněného v exekučním řízení.

Nabízená pohledávka byla insolvenčnímu správci přiznána platebním rozkazem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 29. 5. 2018, č.j. 16 C 73/2018-56, ze dne 29. 5. 2018 a za účelem jejího vymožení je v současné době vedeno exekuční řízení JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, a to pod sp. zn. 203 Ex 39669/19. Jelikož proti Karle Eremiášové je aktuálně u Krajského soudu v Brně vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 33 INS 27342/2019, byla ve vztahu k této povinné daná pohledávka řádně a včas uplatněna prostřednictvím přihlášky pohledávky. Přihláška této pohledávky byla zaevidována pod pořadovým č. P13 a P14, přičemž pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná a vykonatelná.

 • Pravomocně přiznanou pohledávku za Laurou Eremiášovou, r.č. 906205/4606 a Karlou Eremiášovou, r.č. 605306/1333, obě bytem Tyršova 635, 768 05 Koryčany z titulu náhrady nákladů řízení přiznané v incidenčním sporu o neúčinnosti věcného břemene, kdy k úhradě jsou obě uvedené osoby povinny společně a nerozdílně.

Předmětná pohledávka ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Stanislava Eremiáše představuje částku 4.356,- Kč  a nákladů oprávněného v exekučním řízení. Nabízená pohledávka byla insolvenčnímu správci přiznána rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 1. 4. 2016, č.j. 12/44 ICm 1369/2012-54, kterým bylo rozhodnuto o neúčinnosti smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci insolvenčního řízení.

Předmětná pohledávka ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Filipa Eremiáše představuje částku 7.805,- Kč a nákladů oprávněného v exekučním řízení. Nabízená pohledávka byla insolvenčnímu správci přiznána rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2014, č.j. 15/44 ICm 1403/2012-49 (k odvolání byl rozsudek potvrzen usnesením Vrchního soudu v Olomouci č.j. 12 VSOL 198/2014-112, ze dne 5. 1. 2017), kterým bylo rozhodnuto o neúčinnosti smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci insolvenčního řízení.

Za účelem vymožení uvedených náhrad nákladů řízení je v současné době vedeno exekuční řízení JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, a to pod sp. zn. 203 Ex 39669/19 Jelikož proti Karle Eremiášové je aktuálně u Krajského soudu v Brně vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 33 INS 27342/2019, byla ve vztahu k této povinné daná pohledávka řádně a včas uplatněna prostřednictvím přihlášky pohledávky. Přihláška této pohledávky byla zaevidována pod pořadovým č. P13 a P14, přičemž pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná a vykonatelná.

 • Pravomocně přiznanou pohledávku za Laurou Eremiášovou, r.č. 906205/4606 a Karlou Eremiášovou, r.č. 605306/1333, obě bytem Tyršova 635, 768 05 Koryčany z titulu náhrady nákladů řízení přiznané v soudním řízení o vyklizení nemovitých věcí, kdy k úhradě jsou obě uvedené osoby povinny rovným dílem.

Předmětná pohledávka ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Stanislava Eremiáše představuje částku 899,50 Kč  a ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Filipa Eremiáše představuje rovněž částku 899,50 Kč. Nabízená pohledávka byla insolvenčnímu správci přiznána Rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 23. 10. 2018, č.j. 11 C 145/2018-60, kterým bylo žalobě na vyklizení vyhověno ve spojení s rozsudkem odvolacího soudu, tj. Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2019, č.j. 60 Co 155/2019-81, kterým byl rozsudek soudu I. stupně potvrzen a rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení.

Za účelem vymožení uvedených náhrad nákladů řízení je v současné době vedeno exekuční řízení JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, a to pod sp. zn. 203 Ex 37704/19. Jelikož proti Karle Eremiášové je aktuálně u Krajského soudu v Brně vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 33 INS 27342/2019, byla ve vztahu k této povinné daná pohledávka řádně a včas uplatněna prostřednictvím přihlášky pohledávky. Přihláška této pohledávky byla zaevidována pod pořadovým č. P13 a P14, přičemž pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná a vykonatelná.

 • Nepravomocně přiznanou pohledávku za Laurou Eremiášovou, r.č. 906205/4606 a Karlou Eremiášovou, r.č. 605306/1333, obě bytem Tyršova 635, 768 05 Koryčany z titulu bezdůvodného obohacení za neoprávněné užívání nemovitých věcí za dobu od 5. 2017 do 12. 10. 2017 a za dobu od 23. 5. 2018 do vyklizení, tj. do 31. 1. 2020, kdy k úhradě jsou obě uvedené osoby povinny společně a nerozdílně.

Předmětná pohledávka ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Stanislava Eremiáše představuje částku 134.879,50 Kč se zákonným úrokem z prodlení a ve prospěch majetkové podstaty dlužníka Filipa Eremiáše představuje rovněž částku 134.879,50 Kč se zákonným úrokem z prodlení.

Proti Karle Eremiášové je aktuálně u Krajského soudu v Brně vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 33 INS 27342/2019, byla ve vztahu k této povinné daná pohledávka řádně a včas uplatněna prostřednictvím přihlášky pohledávky. Přihláška této pohledávky byla zaevidována pod pořadovým č. P13 a P14, přičemž pohledávka byla přihlášena jako nezajištěná a nevykonatelná. Ve vztahu k Lauře Eremiášové byla tato pohledávka uplatněna u Okresního soudu v Kroměříži, kdy ve věci již byl dne 28. 4. 2020 vydán platební rozkaz č.j. 7 C 90/2020-45, přičemž prozatím není v právní moci.

S ohledem na skutečnost, že uvedené pohledávky jsou prodávány insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníků Stanislava a Filipa Eremiášových, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 30. 6. 2020 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem nabýt pohledávku a dále nabízenou úplatu za pohledávky, které jsou s ohledem na jejich prodej v rámci insolvenčního řízení, nabízeny jako celek. Následná smlouva o postoupení pohledávek pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Bližší informace k pohledávkám poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: sasinova@ak-kt.cz. Po předchozí domluvě lze nahlédnout do všech podkladů k pohledávkám v sídle insolvenčního správce.

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!