postoupení pohledávek

Značka: 994397

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

03.05.2021
20.08.2021

Insolvenční správkyně dlužníka Jana Argaláše, r.č. 900629/5914, bytem Národní třída 668/34, 736 01 Havířov – Město, nabízí k úplatnému postoupení pohledávky sepsané v majetkové podstatě. Jedná se o pohledávky specifikované v příloze této inzerce.

K úplatnému postoupení pohledávek dojde za těchto podmínek:

 • pohledávky budou postupovány ve výši, v jaké budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úplatném postoupení, a to včetně všech práv s nimi spojených
 • pohledávky budou úplatně postoupeny zájemci, který ke dni potvrzení nabídky předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek
 • doručená nabídka s nejvyšší kupní cenou bude předložena k odsouhlasení insolvenčnímu soudu
 • pohledávky nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží, tedy bez jakéhokoli nároku na uplatnění odpovědnosti za vady.

Případná nabídka musí být předložena písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 996/22, 702 00 Moravská Ostrava, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo osobně. Nabídku tedy zájemce učiní v listinné podobě a předloží ji v zalepené obálce, na které bude uveden text „ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK JAN ARGALÁŠ – NEOTVÍRAT“. S obsahem takto doručených nabídek se insolvenční správkyně seznámí až po uplynutí dále uvedené lhůty k předložení nabídek. Pokud zájemce předloží nabídku jiným způsobem, tzn. emailem či v otevřené obálce anebo bez výše uvedeného textu na ni, bude nabídka s nejvyšší kupní cenou předložena insolvenčnímu soudu také. Nabídky lze insolvenční správkyni doručit nejpozději do 20.8.2021.

Každá nabídka, nechť obsahuje:

 • uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
 • výši nabízené úplaty za postupované pohledávky
 • lhůta, v jaké bude smlouva uzavřena poté, co bude zájemce vyzván k jejímu uzavření. Insolvenční správkyně za přiměřenou lhůtu považuje nejvýše lhůtu 10 dnů od doručení výzvy insolvenční správkyně k uzavření smlouvy.

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávek a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávek a za jejich vymahatelnost.

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku.

V případě zájmu mohou zájemci nahlížet do dokumentace vztahující se k uvedeným pohledávkám, a to po předchozí dohodě, v kanceláři insolvenční správkyně. Nahlížení do dokumentace bude umožněno poté, co zájemce převezme závazek nepoužít získané informace jinak, než k předložení nabídky. Zájemci nebude umožněno činit si fotokopie listin.

Příloha k inzerci

8) Pohledávka za Miroslavem Ličkou, ve výši 469.800,- Kč s příslušenstvím, z titulu Dohody o užívání nemovitostí.

9) Pohledávka za Miroslavem Ličkou, ve výši 178.785,- Kč s příslušenstvím, z titulu užívání nemovitých věcí

 

 

 

 

 

Informace o zadavateli

Kateřina Martínková, JUDr. katerina.martinkova@akostrava.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 26.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 10.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.06.2024 04.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!